Navigatsioonitee

Korduma kippuvad küsimused - Perehüvitised

Kas olete juba külastanud perehüvitisi käsitlevat veebisaiti?

Teie olukord

Teil on õigus perehüvitistele kooskõlas selle riigi õigusaktidega, kes maksab teile töötushüvitist, isegi juhul, kui teie pereliikmed elavad teises ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis.

Kui te olete töötu piirialatöötaja (>> vt töötushüvitisi käsitlevat rubriiki), siis saate töötushüvitisi riigilt, kus te elate, mitte riigilt, kus te viimati olite kindlustatud. Sellisel juhul vastutab teie elukohariik ka teie perehüvitiste eest.

Õigus saada perehüvitisi sõltub iga konkreetse riigi õigusaktidest. Küsige nõu oma kohalikult sotsiaalkindlustusasutuselt. >> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Pensionärina saate perehüvitisi tavaliselt riigilt, kes maksab teile pensioni, tingimusel et teie lapsed elavad samas riigis.

Kui teie lapsed elavad riigis, kes ei maksa teile pensioni, ning te saate pensioni rohkem kui ühest ELi liikmesriigist, Islandilt, Liechtensteinist, Norrast või Šveitsist, siis on pädev maksma teile perehüvitisi see riik, kus olite kõige kauem kindlustatud.

Kui teie endine abikaasa ei kasuta talle makstavaid perehüvitisi teie pereliikmete ülalpidamiseks, võib neid hüvitisi maksev asutus otsustada maksta neid otse teile kui perekonda tegelikult ülalpidavale isikule.

Kui soovite seda õigust kasutada, siis peate võtma ühendust oma elukohajärgse sotsiaalkindlustusasutusega. Asjaomane asustus võtab seejärel ühendust kõnealuseid hüvitisi maksva asutusega teises riigis. >> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Kui lapsevanemad töötavad kahes erinevas ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis ning lapsed elavad ühes nendest riikidest, siis vastutab perehüvitiste maksmise eest see riik, kus lapsed elavad.

Õigus saada perehüvitisi riigis, kus te töötate, peatatakse kuni hüvitiste summani, mida makstakse riigis, kus teie abikaasa töötab ja kus teie lapsed elavad. Kui perehüvitiste summa, mida makstakse riigis, kus teie abikaasa töötab ja kus teie lapsed elavad, on väiksem kui riigis, kus teie töötate, siis erinevus kompenseeritakse lisahüvitisega, mida maksab riik, kus teie töötate.  >> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Sellisel juhul maksab selle riigi asutus, kus perehüvitis on suurem, välja kogu selle hüvitise summa.

Teise riigi asutused hüvitavad poole kuludest. See hüvitamismenetlus toimub asjaomaste asutuste siseselt ning teile märkamatult.

Teie taotlused

Üldiselt on teil õigus saada perehüvitisi riigis, kus te töötate või olete töötu. Peate esitama oma taotluse selle riigi pädevale asutusele, vajadusel oma tööandja vahendusel. See asutus võtab ühendust asutustega riikides, kus elavad teie pereliikmed, et saada teavet perekonna koosseisu kohta (pereliikmete arv, nende vanus, aadress jne).

Kui prioriteetsuse määramise eeskirjade kohaselt ei vastuta teie hüvitiste maksmise eest riik, kus te töötate, siis edastab see asutus teie taotluse pädeva riigi asutusele, mis käsitleb seda nii, nagu te oleksite esitanud taotluse otse sellele asutusele.

Ei, teil ei ole võimalik saada perehüvitisi kaks korda samal ajavahemikul ja sama pereliikme jaoks. Kattuvate õiguste puhul kohaldatakse nn prioriteetsuse määramise eeskirju. Nende eeskirjade kohaselt ühes kõnealustest riikidest õigus perehüvitistele peatatakse.

Selline peatamine ei ole aga kunagi täielik: ühes riigis ettenähtud hüvitiste maksmine peatatakse prioriteetse riigi õigusaktides sätestatud summa ulatuses. See tähendab seda, et kui nn peatatud perehüvitis on suurem kui prioriteetse riigi makstav hüvitis, siis peab suurema hüvitisega riik maksma kahe riigi hüvitiste vahele vastavat lisahüvitist.