Navigatsioonitee

Korduma kippuvad küsimused - Invaliidsus

Kas olete juba külastanud invaliidsushüvitisi käsitlevat veebisaiti?

Pensioni arvutamine 

Enamikul juhtudel sõltub teie pensioni suurus tunnustatud invaliidsusastmest. Otsuse selle kohta teevad riiklikud asutused kõigis neis riikides, kus olete olnud kindlustatud, lähtudes oma siseriiklikest õigusaktidest.

Invaliidsuse määramise kriteeriumid on riigiti erinevad. Vaadake invaliidsushüvitisi käsitlevas rubriigis kirjeldatud olukordi, et selgitada välja, milline riik või millised riigid teile invaliidsuspensioni maksavad.

Riik, kus te pensioni taotlete, võib makstava summa arvutamisel võtta arvesse pensione, mida saate teistest riikidest. >> Tutvuge riiklike sotsiaalkindlustuseeskirjadega

Praktiline näide: olite 20 aastat kindlustatud riigis A, seejärel 5 aastat riigis B ning lõpuks 2 aastat riigis C. Kõigis kolmes riigis sõltub makstava invaliidsuspensioni summa kindlustusperioodi pikkusest.

Lõpetasite töötamise riigis C, kus teie invaliidsusastmeks määrati 100%. Selle kohaselt on teil riigist C õigus saada invaliidsuspensioni kahe kindlustusaasta alusel. Saate invaliiduspensioni ka riigist B, kus olite kindlustatud viis aastat, kuid seal määrati teie invaliidsusastmeks 70%. Riigis A, kus olite kindlustatud suurema osa oma ametialasest karjäärist, saate pensioni üksnes 30% invaliidsusastme alusel.

See on tingitud asjaolust, et riiklikud sotsiaalkindlustussüsteemid ei ole ühtlustatud, vaid neid üksnes koordineeritakse ELi sätetega. Seega on igas riigis oma eeskirjad. >> Tutvuge riiklike sotsiaalkindlustuseeskirjadega

Teie taotlused

Peate taotlema invaliidsuspensioni oma elukohariigis, välja arvatud juhul, kui te ei ole olnud seal kunagi kindlustatud. Vastasel juhul võtke ühendust sotsiaalkindlustusasutusega riigis, kus olite viimati kindlustatud. >> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Selle riigi asutus, kus te invaliidsuspensioni taotlete, võtab arvesse kindlustus- või elamisperioode, mis teil on täitunud mis tahes teise ELi liikmesriigi, Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi õigusaktide kohaselt, kui see on vajalik tagamaks teile õigus saada hüvitist.

Teise riiki elama asumine

Kui teil on õigus saada invaliidsuspensioni, siis makstakse see teile välja olenemata sellest, kus te ELis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis elate või viibite. >> Lugege täpsemalt haigushüvitiste kohta

Kui elate või viibite ühes ELi liikmesriigis (või Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis), kuid saate oma pensioni teisest riigist, siis korraldab vajaliku halduskontrolli või arstliku läbivaatuse tavaliselt selle riigi asutus, kus te elate või viibite. Teilt võidakse aga nõuda naasmist teile pensioni maksvasse riiki teatavateks arstlikeks läbivaatusteks, kui teie tervislik seisund seda võimaldab.