Navigatsioonitee

Korduma kippuvad küsimused - Millised eeskirjad minu suhtes kehtivad?

Ka olete juba külastanud lehekülge, kus selgitatakse, milliseid eeskirju teie puhul kohaldatakse?

Lähetamine

 

Kui teie tööandja lähetab teid tööle teise riiki, siis olete endiselt kindlustatud oma päritoluriigi õigusaktide kohaselt, kui täidate lähetatud töötajate suhtes kohaldatavad tingimused.

See tähendab, et te võite oma lähetavas riigis asuva tööandja heaks töötada seal kuni 24 kuud. Enne lahkumist muretsege endale kindlasti A1-dokument, mis tõendab, et olete kindlustatud selle riigi õigusaktide kohaselt, kust teid lähetatakse. Teie tööandja teavitab pädevat sotsiaalkindlustusasutust teie olukorrast.

Sellise lahenduse eesmärk on vältida sagedasi muutusi teie sotsiaalkindlustuse olukorras, kui töötate lühikeste perioodide vältel välismaal. Samu sätteid kohaldatakse ka füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes, kes teostavad sarnast tegevust ajutiselt teises riigis. >> Laadige alla töötajate lähetamist käsitlevad juhised

Teie tööandja peab taotlema A1-vormi enne teie lähetusperioodi algust. >> Laadige alla töötajate lähetamist käsitlevad juhised

Teie olukord

 

Olete piirialatöötaja, kui töötate ja elate erinevates ELi liikmesriikides ning naasete oma elukohariiki iga päev või vähemalt üks kord nädalas. Piirialatöötajana olete kindlustatud riigis, kus te töötate. See riik vastutab teie sotsiaalkindlustushüvitiste maksmise eest.

Tervishoiu ja töötusega seotud küsimustes kohaldatakse erieeskirju. Tervishoiu puhul on teil võimalik valida: võite saada neid hüvitisi kas riigis, kus te elate, või riigis, kus te töötate. Lisateabe saamiseks tutvuge haigushüvitisi käsitlevat rubriiki ja korduma kippuvaid küsimusi.

Töötushüvitiste puhul on teil täieliku töötuse korral õigus saada hüvitisi üksnes oma elukohariigis. Lisateabe saamiseks vaadake töötushüvitisi käsitlevat rubriiki ja korduma kippuvaid küsimusi.

Riigiteenistuja suhtes kohaldatakse selle liikmesriigi õigusakte, kellele allub teda teenistusse võtnud riigiasutus, isegi kui ta töötab või tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana mõnes teises riigis.

Kui töötate merd sõitval alusel, siis olete kindlustatud selles liikmesriigis, mille lipu all see alus sõidab, isegi kui elukohariigiks on muu riik. Olete kindlustatud oma elukohariigis juhul, kui teie tööandja registreeritud tegevuskoht on samuti selles riigis, isegi kui alus sõidab mõne muu liikmesriigi lipu all.

Juhul kui te ei tööta, on kaks võimalust:

  • Saate rahalisi hüvitisi tulenevalt teie töötamisest või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisest. Sellisel juhul kohaldatakse teie suhtes selle riigi õigusakte, kus te olite töötamise ajal kindlustatud.
  • Te ei saa mingeid sotsiaalkindlustushüvitisi tulenevalt oma praegusest või varasemast suhtest ning te ei ole majanduslikult aktiivne. Mitteaktiivse isikuna kohaldatakse teie suhtes sellisel juhul teie elukohariigi õigusakte. Pange tähele, et mõnedes riikides põhineb juurdepääs sotsiaalkindlustusele elukohal, mõnedes riikides on kindlustatud aga üksnes töötavad isikud (ning nende pereliikmed). Võtke ühendus oma sotsiaalkindlustusasutusega, et saada täpsemat teavet teie olukorrast.  >> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Õpingute jätkamiseks ajutiselt teises riigis viibivate õpilaste puhul käsitatakse elukohana endiselt nende tavapärast elukohariiki, kus nad on ka kindlustatud.

See tähendab, et õpilasena on teil riigis, kus te õpite, õigus saada kõiki vajalikke tervishoiuteenuseid, näidates ette Euroopa ravikindlustuskaardi, mille on teile enne lahkumist väljastanud teie elukohariigi sotsiaalkindlustusasutus.

Kui te mingil põhjusel ei ole kindlustatud oma päritoluriigis, siis võtke oma olukorra hindamiseks ühendust selle riigi sotsiaalkindlustusasutusega, kus te õpite. Kui täidate tingimused, mille kohaselt määratakse teie elukohaks see riik, siis võib juhtuda, et olete tegelikult kindlustatud seal, mitte oma päritoluriigis. >> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Kaks või enam riiki võivad teha ühisel kokkuleppel riiklikke erandeid asjaomaste isikute või isikurühmade huvides.

Selliseid erandeid tehakse üksikjuhtumite kaupa. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma sotsiaalkindlustusasutusega. >> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Elukohariik ja töökohariik

 

Teie elukohariik on riik, kus te tavapäraselt elate, s.o riik, kus asub teie huvikese.

Tavaliselt määratakse teie elukoht kindlaks riikliku otsusega. Juhuks, kui kahe või enama riigi vahel esineb lahkarvamusi, on koostatud loetelu kriteeriumitest, mis aitavad sotsiaalkindlustusasutustel elukohariiki kindlaks määrata. Need hõlmavad järgmist: asjaomaste liikmesriikide territooriumil viibimise kestus; perekonnaseis ja perekondlikud sidemed; elukoha olukord ning see, kui alaline see elukoht on; koht, kus teostate kutse- või mis tahes tasustamata tegevust; kutsetegevuse eripära; riik, mida peetakse maksustamise tähenduses isiku elukohaks; õpilaste puhul tuluallikas.

Igal juhul otsustab sotsiaalkindlustusasutus, mitte teie, millist riiki peetakse teie elukohariigiks. >> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Kui töötate kahes või enamas riigis, olete kindlustatud oma elukohariigis, juhul kui oluline osa teie tegevusest toimub selles riigis. Oluline osa tähendab vähemalt 25% teie tööajast ja/või töötasust, kuid võidakse arvestada ka muude tegurite ning teie üldise olukorraga.

Selleks et teha kindlaks, kas oluline osa teie tegevusest toimub teie elukohariigis, võetakse arvesse ka eeldatavat olukorda järgmise 12 kuu jooksul. >> Laadige alla töötajate lähetamist käsitlevad juhised

Kui eri liikmesriikide asutuste vahel esineb erimeelsusi selles, millise riigi õigusakte teie olukorra puhul tuleks kohaldada, siis ELi eeskirjadega tagatakse ühe kõnealuse riigi õigusaktide ajutine kohaldamine, et te ei jääks kindlustuskatteta.

Samal ajal peavad liikmesriigid langetama otsuse. Kui nad ei suuda kokkulepet saavutada, võivad nad läbida dialoogi- ja lepitusmenetluse. Juhtum võidakse suunata otsuse tegemiseks sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjonile.

Samasugune menetlus on olemas hüvitiste ajutise andmise puhul. >> Lisateabe saamiseks laadige alla töötajate lähetamist käsitlevad juhised

Kui töötate kahes või enamas riigis, siis peate teavitama oma elukohajärgset sotsiaalkindlustusasutust. Sealsed sotsiaalkindlustusasutused teevad kindlaks teie suhtes ajutiselt kohaldatavad õigusaktid ning teavitavad kõigi nende riikide asutusi, kus te töötate.

Ajutiselt kohaldatavad õigusaktid muutuvad lõplikeks kahe kuu möödudes, välja arvatud juhul, kui teised asutused sellega ei nõustu. Erimeelsuste korral võivad nad läbida dialoogi- ja lepitusmenetluse (vt eespool).

Mis uute koordineerimiseeskirjadega muutub?

 

Kui uute sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjade tõttu kehtivad teie suhtes varasemate eeskirjadega võrreldes mõne muu riigi õigusaktid, siis kohaldatakse eelnevalt kehtinud õigusakte seni, kuni teie olukord muutub, kuid mitte kauem kui 10 aastat.

Soovi korral võite taotleda uutele määrustele vastavate õigusaktide kohaldamist. >> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Ka uute sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjade kohaselt on lähetamise puhul tegemist ajaliselt piiratud erandiga üldisest reeglist, mille kohaselt peaksite olema kindlustatud riigis, kus te töötate.

Seega võetakse vanade eeskirjade kohaselt kasutatud lähetusperioodi arvesse ning see lahutatakse uute määrustega lubatud 24-kuulisest lähetusperioodist.

Alates 1. maist 2010 jõustunud ajakohastatud koordineerimiseeskirjade kohaselt ei kohaldata transporditöötajate suhtes enam erieeskirju. Samad eeskirjad kehtivad kõigi kahes või enamas riigis tegutsevate isikute puhul.

Suure liikuvusega sektorite jaoks on sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjon võtnud kasutusele eri tõlgenduseeskirjad, et aidata tööandjatel ja töötajatel teha kindlaks, milliseid õigusakte millistel ajavahemikel kohaldatakse. >> Vaadake ELi õigusakte käsitlevaid lehekülgi

Kui teie olukord muus osas ei muutu, siis võib teie tööandja paluda pädeval sotsiaalkindlustusasutusel väljastada uue vormi E101. Kui aga soovite, et teie puhul kohaldataks õigusakte vastavalt uutele määrustele, peab teie tööandja paluma nn porditavat A1-dokumenti, mis uute määruste kohaselt asendab vormi E101.