Navigatsioonitee

Korduma kippuvad küsimused - Mida kooskõlastamine hõlmab?

Kas olete juba külastanud sotsiaalkindlustuse koordineerimist käsitlevat veebisaiti?

Sotsiaalkindlustussüsteemide ajakohastatud koordineerimine

 

Ajakohastatud koordineerimine viitab uutele eeskirjadele, mida kohaldatakse alates 1. maist 2010. Need on määrused nr 883/2004 ning nr 987/2009.

Koordineerimiseeskirjadest saab kasu rohkem inimesi: need hõlmavad nüüd lisaks töötajatele ja nende pereliikmetele ka inimesi, kes praegu ei tööta, veel ei tööta või enam ei tööta.

Ajakohastatud eeskirjade reguleerimisalasse kuuluvad ka uued hüvitised, nagu isadushüvitised ja eelpensionihüvitised, et kohandada neid vastavalt sotsiaalkindlustusseaduste arengule liikmesriikide tasandil.

Uute määruste oluline eesmärk on ka luua vahendid ja menetlused teenuste parandamiseks. Käivitatakse uus sotsiaalkindlustuse teabe elektroonilise vahetamise võrgustik (EESSI süsteem, vt allpool), mis hakkab täielikult toimima mais 2012.

Tutvuge korduma kippuvate küsimustega kohaldatavate eeskirjade kohta, et saada teada, kas uute eeskirjade kohaselt teie olukord muutub.

Sotsiaalkindlustusteabe elektrooniline vahetamine

 

Üks uute määrustega kaasnevaid peamisi uuendusi on riikidele pandud kohustus vahetada sotsiaalkindlustusteavet üksnes elektrooniliselt (määruse nr 987/2009 artikkel 4).

Luuakse ühtset turvalist keskkonda võimaldav süsteem – EESSI süsteem (Electronic Exchange of Social Security Information). See hõlbustab eeldatavasti oluliselt asutustevahelist koostööd ning kodanike õiguste paremat jõustamist, nt hüvitiste kiiremat määramist.

Paberkandjal E-vormid ei ole enam vajalikud. Mõnel juhul asendatakse need nn porditavate dokumentidega. Vaadake korduma kippuvaid küsimusi taotluste ja vormide kohta.