Διαδρομή πλοήγησης

Συχνές ερωτήσεις - Ανεργία

Έχετε επισκεφτεί ήδη τη σελίδα μας σχετικά με την ανεργία;

Πώς να υπολογίσετε τις παροχές που δικαιούστε


Κάθε χώρα αποφασίζει ποιοι δικαιούνται παροχές ανεργίας, τι ποσά θα λάβουν και για πόσο διάστημα. Η ΕΕ εγγυάται ότι:

 1. Δικαιούστε παροχές ανεργίας υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της χώρας η οποία καταβάλλει τις παροχές σας. Η εν λόγω χώρα είναι συνήθως η χώρα στην οποία εργαστήκατε τελευταία (εκτός αν διαμένετε σε άλλη χώρα).
 2. Οι φορείς πρέπει να λαμβάνουν υπόψη περιόδους ασφάλισης ή απασχόλησης που έχετε συμπληρώσει σε άλλες χώρες, εφόσον αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος στις παροχές.
 3. Εάν το ποσό της παροχής ανεργίας εξαρτάται από το προηγούμενο επαγγελματικό σας εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη μόνο το επαγγελματικό εισόδημα που λάβατε στη χώρα όπου εργαστήκατε τελευταία.
 4. Σε περίπτωση που μέλη της οικογένειάς σας διαμένουν σε άλλη χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία, και το ποσό της παροχής ανεργίας σας αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειάς σας, τα μέλη της οικογένειάς σας θα συνυπολογίζονται σαν να διέμεναν στη χώρα που καταβάλλει τις παροχές σας.

Πώς να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ζητήσετε ένα έντυπο U1 από τους φορείς των χωρών όπου έχετε εργαστεί. Με αυτό, ο φορέας που χειρίζεται την αίτησή σας μπορεί να λάβει υπόψη περιόδους ασφάλισης ή απασχόλησης που έχετε συμπληρώσει σε άλλες χώρες. >> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε φορέα επικοινωνίας


Εάν δεν υποβάλετε αυτό το έγγραφο στον φορέα που χειρίζεται την αίτησή σας, αυτός θα συγκεντρώσει ηλεκτρονικά τις απαραίτητες πληροφορίες από άλλες χώρες.

Εάν εργάζεστε σε μία χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία αλλά ζείτε σε μία άλλη από αυτές τις χώρες και επιστρέφετε εκεί καθημερινά ή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, είστε διασυνοριακός εργαζόμενος, ή "μεθοριακός εργαζόμενος", όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο στ) του κανονισμού 883/2004.

Αυτό σημαίνει ότι εάν καταστείτε άνεργος, πρέπει να εγγραφείτε στον φορέα απασχόλησης και να ζητήσετε να λαμβάνετε παροχές ανεργίας στη χώρα κατοικίας σας.

Οι πληροφορίες σχετικά με την τελευταία επαγγελματική σας δραστηριότητα ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά μεταξύ των φορέων. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τους φορείς της χώρας όπου εργαζόσασταν ένα έντυπο U1 το οποίο περιέχει αυτές τις πληροφορίες. Η προσκόμιση αυτού του εγγράφου στον φορέα απασχόλησης της χώρας κατοικίας σας μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη έκδοση της απόφασης σχετικά με την αίτησή σας.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία θεωρεί ότι έχετε μεγαλύτερες πιθανότητες να βρείτε εργασία στη χώρα όπου ζείτε, για το λόγο αυτό επιτρέπει στους άνεργους διασυνοριακούς εργαζόμενους να επιστρέφουν στη χώρα κατοικίας τους και να μην "πηγαινοέρχονται" στον φορέα απασχόλησης άλλης χώρας.

Μολονότι δεν έχετε καταβάλει εισφορές στον φορέα της χώρας καταγωγής σας στη διάρκεια της τελευταίας περιόδου εργασίας σας, θα λάβετε τις παροχές σας σαν να ήσασταν ασφαλισμένοι εκεί.

Εάν το ποσό των παροχών ανεργίας εξαρτάται από το προηγούμενο επαγγελματικό σας εισόδημα, ο φορέας που καταβάλλει την παροχή θα την υπολογίσει βάσει των εισοδημάτων που λάβατε πραγματικά στη χώρα όπου εργαστήκατε τελευταία.

Εάν είστε διασυνοριακός εργαζόμενος, η μόνη χώρα που μπορεί να χορηγήσει τις παροχές ανεργίας σας είναι η χώρα κατοικίας σας. Συνεπώς, πρέπει να εγγραφείτε στον φορέα απασχόλησης εκεί. Εάν επιθυμείτε να αναζητήσετε εργασία και στη χώρα όπου εργαστήκατε τελευταία, μπορείτε — συμπληρωματικά — να εγγραφείτε στον φορεά απασχόλησης εκεί.

Στη συνέχεια πρέπει να συμμορφωθείτε με τις διαδικασίες ελέγχου και τις υποχρεώσεις που προβλέπουν και οι δύο χώρες. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι παροχές καταβάλλονται πάντα από τη χώρα καταγωγής σας, προτεραιότητα έχουν οι υποχρεώσεις και οι δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας στην εν λόγω χώρα.

Εάν ζείτε σε διαφορετική χώρα της ΕΕ από αυτή στην οποία εργάζεστε, αλλά επιστρέφετε εκεί σπανιότερα από μία φορά την εβδομάδα (δηλαδή δεν είστε μεθοριακός εργαζόμενος), έχετε δύο επιλογές: μπορείτε είτε να εγγραφείτε στον φορέα απασχόλησης και να υποβάλετε αίτηση για παροχές ανεργίας στη χώρα όπου εργαστήκατε τελευταία, είτε να επιστρέψετε στη χώρα καταγωγής σας για να αναζητήσετε εργασία και να λάβετε εκεί παροχές ανεργίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο υπολογισμός των παροχών ανεργίας σας βασίζεται στο επαγγελματικό εισόδημα που λαμβάνατε στη διάρκεια της τελευταίας δραστηριότητάς σας στη χώρα όπου εργαστήκατε.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να εγγραφείτε πρώτα ως αναζητών απασχόληση και να υποβάλετε αίτηση για παροχές στη χώρα όπου εργαστήκατε τελευταία και έπειτα να επιστρέψετε στη χώρα κατοικίας σας "εξάγοντας" τις παροχές ανεργίας σας (βλ. κατωτέρω).

Η χώρα κατοικίας σας είναι ο τόπος όπου "κατοικείτε μόνιμα", με άλλα λόγια, εκεί όπου βρίσκεται το "κέντρο των συμφερόντων" σας.

Παρέχεται ένας κατάλογος κριτηρίων προκειμένου να βοηθήσει τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης να αποφασίσουν ποια χώρα πρέπει να θεωρείται ως τόπος κατοικίας σας. Σε αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνονται: η διάρκεια της παρουσίας σας στην επικράτεια της χώρας, η οικογενειακή σας κατάσταση και οι οικογενεικοί δεσμοί σας, οι συνθήκες στέγασής σας και ο βαθμός μονιμότητάς τους, ο τόπος όπου ασκείτε επαγγελματικές ή μη αμειβόμενες δραστηριότητες, τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, ο τόπος όπου βρίσκεται η φορολογική κατοικία σας, και στην περίπτωση σπουδαστών, η πηγή των εισοδημάτων σας.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για τη χώρα η οποία πρέπει να θεωρείται ο τόπος κατοικίας σας θα λαμβάνεται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και όχι από εσάς.

Πώς να αναζητήσετε εργασία στο εξωτερικό

Εάν θέλετε να αναζητήσετε εργασία σε διαφορετική χώρα από αυτή η οποία καταβάλλει τις παροχές ανεργίας σας, μπορείτε να μεταφέρετε ή να "εξάγετε" αυτές τις παροχές για περιορισμένη χρονική περίοδο (βλ. προϋποθέσεις κατωτέρω). >> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε φορέα επικοινωνίας

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις (βλ. κατωτέρω), είναι δυνατόν να λαμβάνετε τις παροχές ανεργίας σας για περίοδο τριών μηνών από την ημερομηνία που σταματήσατε να είστε διαθέσιμοι στον φορέα απασχόλησης της χώρας που καταβάλλει τις παροχές σας. Η αρμόδια υπηρεσία ή ο αρμόδιος φορέας της εν λόγω χώρας μπορεί να παρατείνει αυτή την περίοδο κατά έξι μήνες το πολύ.

Για να μην χάσετε καμία παροχή ανεργίας, πρέπει να φροντίσετε να υποβάλετε αίτηση παράτασης πριν από τη λήξη της πρώτης τρίμηνης περιόδου. Οι εθνικές αρχές δεν υποχρεούνται να δώσουν παράταση. Θα λάβουν απόφαση αφού συνεκτιμήσουν τα δεδομένα της περίπτωσής σας.

 1. Πρέπει να έχετε δηλώσει διαθεσιμότητα στον φορέα απασχόλησης της χώρας που καταβάλλει τις παροχές σας για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες αφότου μείνατε άνεργοι. Μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις.
 2. Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για ντυπο U2 στον φορέα σας απασχόλησης. Με αυτό, μπορείτε να εγγραφείτε σε φορέα απασχόλησης της αλλοδαπής.
 3. Εντός επτά ημερών από την αναχώρησή σας, πρέπει να εγγραφείτε στον φορέα απασχόλησης της χώρας όπου θέλετε να αναζητήσετε εργασία. Στη συνέχεια πρέπει να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται από τον φορέα απασχόλησης της εν λόγω χώρας.
 4. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε εργασία, πρέπει να επιστρέψετε πριν τη λήξη της περιόδου που προσδιορίζεται στο έντυπο U2. Εάν επιστρέψετε αργότερα, χωρίς τη ρητή άδεια του φορέα απασχόλησης της χώρας που καταβάλλει τις παροχές σας, θα χάσετε όλα τα υπολειπόμενα δικαιώματά σας.

Εάν επιστρέψετε στη χώρα που καταβάλλει τις παροχές σας πριν τη λήξη της περιόδου που προσδιορίζει ο φορέας σας απασχόλησης στο έντυπο U2, μπορεί να συνεχίσετε να λαμβάνετε τις παροχές ανεργίας που σας χορηγήθηκαν. Εάν επιστρέψετε μετά τη λήξη της συμφωνημένης περιόδου, μπορεί να χάσετε το δικαίωμά σας σε αυτές τις παροχές.

Εάν επιστρέψετε στη χώρα που καταβάλλει τις παροχές σας πριν τη λήξη της περιόδου που προσδιορίζει ο φορέας σας απασχόλησης στο έντυπο U2, μπορεί να συνεχίσετε να λαμβάνετε τις παροχές ανεργίας που σας χορηγήθηκαν.

Μπορείτε επίσης να αποφασίσετε να μεταβείτε σε άλλη χώρα για να αναζητήσετε εργασία και να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε τις παροχές ανεργίας σας εφόσον η συνολική περίοδος στην αλλοδαπή δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 3 μηνών (το οποίο μπορεί να παραταθεί από τον φορέα σας έως τους 6 μήνες).

Ναι, αυτό επιτρέπεται στις περισσότερες χώρες αλλά:

 • η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να θέτουν περιορισμούς σε υπηκόους της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και
 • η Αυστρία, η Γερμανα, η Μάλτα, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να θέτουν ορισμέους περιορισμούς στους υπηκόους της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας.

Όλοι αυτοί οι περιορισμοί πρέπει να αρθούν έως:

 • την 30ή Απριλίου 2011 για τους υπηκόους της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας (31 Μαΐου 2011 από την Ελβετία).
 • την 31η Δεκεμβρίου 2013 για τους υπηκόους της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (31 Μαΐου 2016 από την Ελβετία).

Άλλες παροχές

Εάν επιστρέψετε στη χώρα σας (χώρα κατοικίας) αφού εργαστήκατε στο εξωτερικό, και εφόσον αυτή η χώρα καταβάλλει τις παροχές ανεργίας σας, θα είναι επίσης αρμόδια για τα άλλα δικαιώματα κοινωνικής σας ασφάλισης. Ακόμα κι αν ήσασταν ασφαλισμένοι σε άλλη χώρα της ΕΕ, σην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία στη διάρκεια της τελευταίας περιόδου απασχόλησής σας, αρμόδια καθίσταται η χώρα που καταβάλλει τις παροχές ανεργίας σας.

Εάν λαμβάνετε παροχές ανεργίας από τη χώρα όπου μείνατε άνεργοι, η ασφάλιση υγείας σας εξακολουθεί να ισχύει σε άλλες χώρες της ΕΕ. Εσείς και η οικογένειά σας δικαιούστε περίθαλψη – αλλά θα πρέπει να επιδείξετε την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ). Εάν δεν την έχετε αποκτήσει ακόμα, μπορείτε να υποβάλετε σχετική αίτηση στον φορέα ασφάλισής σας. >> Επισκεφτείτε τις σελίδες μας σχετικά με την ΕΚΑΑ