Sti

FAQ - Forordninger

Koordinering af sociale sikringsordninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet.

Fra den 1. maj 2010 erstattes den af forordning 883/2004 for EU-borgere. Den gælder fortsat i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz, indtil de nuværende aftaler med EØS og Schweiz bliver ændret, og for borgere i ikke-EU-lande, som har lovligt ophold på EU's område, indtil Det Europæiske Råd indgår aftale om en udvidelse af de nye regler.

Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71. Fra den 1. maj 2010 erstattes den af forordning 987/2009 for EU-borgere. Den gælder fortsat i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz, indtil de nuværende aftaler med EØS og Schweiz bliver ændret, og for borgere i ikke-EU-lande, som har lovligt ophold på EU's område, indtil Det Europæiske Råd indgår aftale om en udvidelse af de nye regler.

Moderniserede koordineringsregler

Forordning (EF) nr. 883/2004 trådte i kraft den 1. maj 2010 og gælder i øjeblikket kun inden for EU. Sammen med gennemførelsesforordningen 987/2009 omtales denne lovpakke som "moderniseret koordinering" af sociale sikringsordninger.

Konsoliderede udgaver af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, ændret ved forordning (EF) nr. 988/2009, Kommissionens forordning (EU) nr. 1244/2010, forordning (EU) nr. 46582012 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1224/2012.

Konsoliderede udgaver af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1244/2010, forordning (EU) nr. 465/2012 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1224/2012.

Statsborgere i lande uden for EU

Rådets forordning (EF) nr. 859/2003 af 14. maj 2003 om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er dækket af disse bestemmelser udelukkende på grund af deres nationalitet.

Fortolkning

I Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger sidder der en repræsentant for hvert enkelt EU-land og en repræsentant for Kommissionen. Den er ansvarlig for at behandle administrative spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af bestemmelserne i forordningerne om koordinering af den sociale sikring samt for at fremme og udvikle samarbejdet mellem EU-landene.

Den Administrative Kommissions sammensætning, aktiviteter og opgaver er fastlagt i artikel 71 og 72 i forordning 883/2004.

EU-Domstolens domme omhandler kun fortolkning af bestemmelserne om koordinering af den sociale sikring fra sag til sag. Denne fortolkning er imidlertid bindende for alle involverede parter (nationale domstole, socialsikringskontorer, enkeltpersoner).

Flere oplysninger om retspraksis

Flere oplysninger om EU-Domstolen, og hvad den kan gøre for dig