Sti

FAQ - Brug for hjælp?

Har du allerede besøgt vores side om brug for hjælp?

Nationale ressourcer

Hvert af de 31 lande, som anvender EU's koordineringsregler, har et særligt forbindelsesorgan, som har særlig erfaring med at behandle spørgsmål om socialsikring på tværs af grænserne. Denne institution har den vigtige opgave at besvare henvendelser om oplysninger og hjælp til borgere, men også til andre nationale institutioner, der har brug for rådgivning.

>> Find en kontaktinstitution i vores katalog

Da EU's lovgivning kun koordinerer de nationale socialsikringssystemer, vil en vurdering af din situation altid afhænge af den nationale lovgivning, som gælder i dit tilfælde. De nationale myndigheder er derfor ofte bedre rustet til at rådgive dig og give dig oplysninger, da de kender både EU's regler og den nationale lovgivning.

>> Find en kontaktinstitution i vores katalog

Europæiske ressourcer

Du kan ikke indbringe en sag direkte for Domstolen. Den nationale domstol, som behandler din sag, kan anmode Domstolen om en "præjudiciel afgørelse" for at få at vide, hvordan bestemte EU-regler skal fortolkes, hvis afgørelsen af din sag afhænger af denne fortolkning. Denne fortolkning er bindende.

Alle nationale domstole kan henvise sager til Domstolen, også domstole i første instans. Hvis en afgørelse ikke kan appelleres yderligere, skal der søges om en præjudiciel afgørelse. Du kan altid foreslå, at dommeren i din sag rådfører sig med Domstolen, men i mange tilfælde er Domstolens retspraksis tilstrækkelig tydelig til, at der kan træffes en afgørelse i din sag.

Kommissionen kan henvise en sag til Domstolen, hvis den mener, at den nationale lovgivning og de nationale regler ikke stemmer overens med EU's regler (en såkaldt "overtrædelsesprocedure").

EU har oplysninger og problemløsningsværktøjer, som hjælper borgerne med at finde løsninger og håndhæve deres rettigheder. Hvis du derudover mener, at lovgivningen eller de administrative procedurer i et land er i strid med EU's regler, kan du skrive en klage til Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen kan beslutte at indbringe en overtrædelsessag mod landet for at bringe overtrædelsen til ophør. Om nødvendigt kan den henvise sagen til Den Europæiske Unions Domstol ved at indlede en overtrædelsesprocedure. Det er ikke påkrævet, at alle nationale retsmidler og appeller skal være udtømt, ligesom det ikke er påkrævet, at der findes en konkret individuel sag, for at en sådan procedure kan indledes.

Proceduren er dog tidskrævende, og ud af Domstolens over 600 sager stammer kun ganske få fra overtrædelsesprocedurer. Over 90 % af dommene er afgivet efter anmodninger om præjudicielle afgørelser fra de nationale domstole.