Sti

FAQ - Arbejdsløshed

Har du allerede besøgt vores side om arbejdsløshed?

Beregning af dine ydelser


Det er de enkelte lande, der afgør, hvem der er berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse, hvor stor understøttelsen skal være, samt hvor længe den skal udbetales. EU garanterer, at:

 1. Du får ret til arbejdsløshedsunderstøttelse på samme vilkår som statsborgere i det land, der udbetaler understøttelsen. Dette land vil almindeligvis være det land, hvor du sidst havde arbejde (medmindre du er bosiddende i et andet land).
 2. Institutionerne skal tage højde for, hvor længe du har været forsikret eller været beskæftiget i andre lande, hvis dette har betydning for din ret til understøttelse.
 3. Hvis størrelsen af din arbejdsløshedsunderstøttelse afhænger af din tidligere erhvervsindkomst, er det kun den indkomst, du har tjent i det land, hvor du sidst arbejdede, der lægges til grund for beregningen.
 4. Hvis du har familiemedlemmer, der er bosiddende i et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, og hvis størrelsen af din arbejdsløshedsunderstøttelse stiger proportionelt med antallet af medlemmer af din familie, vil de blive medregnet, som om de var bosiddende i det land, der betaler din arbejdsløshedsunderstøttelse.

Dine ansøgninger

Du kan anmode institutionerne i de lande, hvor du har arbejdet, om en U1-blanket. Denne blanket giver den institution, der behandler din ansøgning, mulighed for at tage højde for den tid, du har været forsikret eller været beskæftiget i andre lande. >> Find en kontaktinstitution i vores katalog


Hvis du undlader at indsende denne blanket til den institution, der behandler din ansøgning, kan den indhente de nødvendige oplysninger fra andre lande elektronisk.

Hvis du arbejder i et EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men er bosiddende i et andet af disse lande, og rejser hjem hver dag eller mindst én gang om ugen, er du grænsearbejder, som defineret i artikel 1, litra f), i forordning nr. 883/2004.

Det betyder, at du, hvis du bliver arbejdsløs, skal du melde dig hos arbejdsformidlingen og ansøge om arbejdsløshedsunderstøttelse i det land, hvor du er bosiddende.

Oplysningerne om din seneste erhvervsaktivitet vil blive udvekslet elektronisk mellem institutionerne. Du kan også anmode institutionerne i det land, hvor du har arbejdet, om en U1-blanket, der indeholder disse oplysninger. Det kan muligvis fremskynde behandlingen af din ansøgning, hvis du fremlægger dette dokument for arbejdsformidlingen i dit bopælsland.

Det antages i europæisk lovgivning, at du har større chancer for at finde et job i det land, du rent faktisk bor i. Det er derfor, at lovgivningen giver arbejdsløse grænsearbejdere mulighed for at rejse hjem til deres bopælsland frem for at "pendle" til arbejdsformidlingerne i et andet land.

Selv om du ikke har indbetalt bidrag til institutionen i dit hjemland i løbet af din seneste arbejdsperiode, kan du alligevel få udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse, som om du var forsikret der.

Hvis størrelsen af din arbejdsløshedsunderstøttelse afhænger af din tidligere erhvervsindkomst, baserer den institution, der udbetaler understøttelsen, sin beregning på den indkomst, du har tjent i det land, hvor du sidst arbejdede.

Hvis du er grænsearbejder, kan du kun få udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse i det land, hvor du er bosiddende. Du skal derfor tilmelde dig hos arbejdsformidlingen i dit bopælsland. Hvis du ønsker at søge arbejde i det land, hvor du sidst arbejdede, kan du derudover også vælge at tilmelde dig hos arbejdsformidlingen i dette land.

Du skal i så fald overholde de kontrolprocedurer og forpligtelser, der er gældende i begge disse lande. Eftersom understøttelsen altid udbetales af dit hjemland, er det dog de forpligtelser og jobsøgningsaktiviteter, der gælder dér, som har forrang.

Hvis du bor i et andet EU-land, end det land, hvor du arbejder, men rejser hjem mindre end én gang om ugen (dvs. du ikke er grænsearbejder), har du følgende to muligheder: Du kan enten tilmelde dig hos arbejdsformidlingen og ansøge om arbejdsløshedsunderstøttelse i det land, hvor du sidst arbejdede, eller du kan rejse hjem til dit hjemland for at søge arbejde og få udbetalt din arbejdsløshedsunderstøttelse dér.

I begge tilfælde vil beregningen af din arbejdsløshedsunderstøttelse være baseret på den erhvervsindkomst, du har tjent i forbindelse med din seneste erhvervsaktivitet i det land, hvor du har arbejdet.

Du kan også vælge først at tilmelde dig som jobsøgende og ansøge om arbejdsløshedsunderstøttelse i det land, hvor du sidst arbejdede, og så rejse hjem til dit bopælsland og dermed "eksportere" din arbejdsløshedsunderstøttelse (se nedenfor).

Dit bopælsland er det sted, hvor du har dit "sædvanlige opholdssted", dvs. hvor dit "interessecenter" er.

Der er opstillet en liste over kriterier, som socialsikringskontorerne kan anvende til at vurdere, hvilket land der er dit bopælsland. Disse omfatter: varigheden af den periode, du har boet i de pågældende lande; din familiemæssige status og familiebånd; din boligsituation, samt hvor permanent den er; det sted, hvor du udøver dit erhverv eller dine ikkeerhvervsmæssige aktiviteter; karakteren af din erhvervsaktivitet; det land, hvor du betaler skat; hvis du er studerende det sted, hvor du tjener din indkomst.

Det er under alle omstændigheder socialsikringskontorerne og ikke dig selv, der afgør, hvilket land der er dit bopælsland.

Jobsøgning i udlandet

Hvis du ønsker at søge efter arbejde i et andet land end det land, der betaler din arbejdsløshedsunderstøttelse, kan du overføre, eller "eksportere", denne understøttelse i en begrænset periode (se betingelserne nedenfor). >> Find en kontaktinstitution i vores katalog

Du kan på visse betingelser (se nedenfor) få udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse i tre måneder regnet fra den dato, hvor du ophørte med at stå til rådighed for arbejdsformidlingen i det land, der betaler din understøttelse. Den kompetente tjenestegren eller institution i dette land kan forlænge denne periode til højst seks måneder.

Hvis du vil sikre dig, at du ikke mister din ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, bør du ansøge om at få forlænget perioden, inden de første tre måneder er gået. De nationale myndigheder er ikke forpligtet til at bevilge en sådan forlængelse af perioden. Deres afgørelse vil blive truffet på baggrund af en vurdering af din situation.

 1. Du skal have været til rådighed for arbejdsformidlingen i det land, der udbetaler din arbejdsløshedsunderstøttelse, i mindst fire ugerefter at du blev arbejdsløs. Der kan dog gøres visse undtagelser.
 2. Du skal anmode arbejdsformidlingen om en U2-blanket. Denne blanket giver dig mulighed for at tilmelde dig hos arbejdsformidlingen i udlandet.
 3. Du skal senest syv dage efter din afrejse tilmelde dig hos arbejdsformidlingen i det land, hvor du ønsker at søge arbejde. Du skal derefter overholde de forpligtelser og kontrolprocedurer, der er fastsat af arbejdsformidlingen i dette land.
 4. Hvis det ikke lykkes dig at finde et job, skal du rejse hjem inden udløbet af den periode, der er angivet i din U2-blanket. Hvis du rejser hjem efter denne dato uden at have fået udtrykkelig tilladelse hertil fra arbejdsformidlingen i det land, der udbetaler din arbejdsløshedsunderstøttelse, mister du alle dine resterende rettigheder.

Hvis du rejser tilbage til det land, der betaler din arbejdsløshedsunderstøttelse, inden udløbet af den periode, som arbejdsformidlingen har angivet på din U2-blanket, kan du fortsat få udbetalt den arbejdsløshedsunderstøttelse, du har fået tildelt. Hvis du rejser tilbage efter udløbet af den fastsatte periode, risikerer du at miste din ret til arbejdsløshedsunderstøttelse.

Hvis du rejser tilbage til det land, der betaler din arbejdsløshedsunderstøttelse, inden udløbet af den periode, som arbejdsformidlingen har angivet på din U2-blanket, kan du fortsat få udbetalt den arbejdsløshedsunderstøttelse, du har fået tildelt.

Du kan også vælge at rejse til et andet land for at søge arbejde og fortsat modtage arbejdsløshedsunderstøttelse, forudsat at den samlede periode, du opholder dig i udlandet, ikke overstiger tre måneder (kan forlænges af din institution til op til seks måneder).

Ja, det kan du gøre i de fleste lande, men du skal dog være opmærksom på, at:

 • Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Schweiz og Det Forenede Kongerige stadig har begrænsninger for statsborgere fra Bulgarien og Rumænien, samt at
 • Østrig, Tyskland, Malta, Schweiz og Det Forenede Kongerige også har begrænsninger for statsborgere fra Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet og Slovenien.

Disse begrænsninger skal være afskaffet inden:

 • den 30. april 2011 for statsborgere fra Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Slovakiet og Slovenien -den 31. maj 2011 for Schweiz.
 • den 31. december 2013 for statsborgere fra Bulgarien og Rumænien -den 31. maj 2016 for Schweiz.

Andre ydelser

Hvis du rejser tilbage til dit hjemland (bopælsland) efter at have arbejdet i udlandet, og dette land betaler din arbejdsløshedsunderstøttelse, er det også dette land, der er ansvarligt for dine øvrige sociale sikringsrettigheder. Det land, der betaler din arbejdsløshedsunderstøttelse, er også kompetent, selv om du under din seneste arbejdsperiode har været forsikret i et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Hvis du får udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse af det land, hvor du blev arbejdsløs, er din sygeforsikring stadig gældende i andre EU-lande. Både du og din familie har ret til behandling, men du skal fremvise dit europæiske sygesikringskort. Hvis du endnu ikke har fået dette kort, kan du rekvirere det hos dit sygesikringskontor. >> Læs mere om det europæiske sygesikringskort her