Sti

FAQ - Familieydelser

Har du allerede besøgt vores side om familieydelser?

Hvad er din situation?

Du har ret til familieydelser i henhold til lovgivningen i det land, der betaler din arbejdsløshedsunderstøttelse, også selv om dine familiemedlemmer bor i et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Hvis du er arbejdsløs grænsearbejder (>> se vores side om arbejdsløshedsunderstøttelse), får du arbejdsløshedsunderstøttelse fra det land, hvor du bor, og ikke det, hvor du sidst var forsikret. I dette tilfælde vil dit bopælsland også være ansvarligt for dine familieydelser.

Hvorvidt du har ret til familieydelser, afhænger af det enkelte lands lovgivning, så rådfør dig med dit lokale socialsikringskontor.  >> Find en kontaktinstitution i vores katalog

Som pensionist modtager du normalt familieydelser fra det land, der betaler din pension, hvis dine børn også bor i det samme land.

Hvis dine børn bor i et land, som ikke udbetaler pension til dig, og du modtager pension fra mere end ét EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, er det det land, hvor du har haft den længste forsikringsperiode, som skal udbetale dine familieydelser.

Ja, det kan du godt. Hvis sin eksmand ikke bruger de familieydelser, han modtager til at forsørge din familie, kan det socialsikringskontor, der udbetaler ydelserne, beslutte at udbetale dem direkte til dig, fordi du rent faktisk forsørger familien.

Hvis du ønsker at benytte dig af denne rettighed, skal du kontakte socialsikringskontoret der, hvor du bor. De vil derefter kontakte det kontor, der er ansvarligt for at udbetale ydelserne i det andet land. >> Find en kontaktinstitution i vores katalog

Hvis forældrene arbejder i to forskellige EU-lande, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, og børnene bor i et af disse to lande, er det det land, hvor børnene bor, der er ansvarligt for dine familieydelser.

Din ret til familieydelser der, hvor du arbejder, nedsættes i forhold til det ydelsesbeløb, der udbetales i det land, hvor din ægtefælle arbejder, og hvor dine børn bor. Hvis de familieydelser, der udbetales i det land, hvor din ægtefælle arbejder, og dine børn bor, er lavere end i det land, hvor du arbejder, vil forskellen blive udlignet med et tillæg, der udbetales af det land, hvor du arbejder. >> Find en kontaktinstitution i vores katalog

I denne situation er det institutionen i det land, der betaler den højeste familieydelse, der skal udbetale hele beløbet.

Institutionerne i det andet land refunderer halvdelen af udgifterne: Denne procedure foregår internt mellem institutionerne, så du vil ikke blive indblandet i den.

Din ansøgning

Du har generelt ret til familieydelser i det land, hvor du arbejder eller er arbejdsløs. Du skal indsende en ansøgning til den kompetente institution dér, om nødvendigt gennem din arbejdsgiver. Denne institution vil så kontakte institutionen i det land, hvor din familie bor, for at få oplysninger om sammensætningen af familiemedlemmerne (antal, alder, adresse osv.).

Hvis det land, hvor du arbejder, ikke er ansvarligt for dine ydelser i henhold til "prioriteringsreglerne", vil institutionen videresende din ansøgning til institutionen i det land, der rent faktisk har ansvaret, og der vil din ansøgning blive behandlet, som om du havde indsendt den dér.

Nej, du kan ikke modtage dobbeltydelser over samme periode og for samme familiemedlem. Der findes "prioriteringsregler" i tilfælde af rettigheder, der overlapper hinanden. Ifølge disse regler bortfalder retten til familieydelser i et af de to landet.

Dette gælder imidlertid aldrig det fulde beløb: Ydelser, der skal udbetales af ét land, vil blive nedsat med op til de ydelsesbeløb, der kan kræves udbetalt efter lovgivningen i det land, der har prioritet. Det betyder, at hvis det "bortfaldne" beløb er højere end de ydelser, der udbetales af det land, der har prioritet, skal landet med de højeste ydelser betale et tillæg svarende til differencen mellem de to ydelsesbeløb.