Cesta

Časté dotazy - Nezaměstnanost

Navštívili jste již naše stránky věnované tématu nezaměstnanosti?

Spočítejte si výši dávek


O tom, kdo má na dávky v nezaměstnanosti nárok, v jaké výši a jak dlouho je bude pobírat, si každý stát rozhoduje sám. Evropská unie dohlíží, aby bylo splněno toto:

 1. Ohledně dávek se na vás vztahují tytéž podmínky, jako na příslušníky toho státu, který vám je vyplácí. Obvykle se jedná o ten stát, kde jste pracovali naposledy (pokud nemáte bydliště v jiném státě).
 2. Pokud to nějakým způsobem ovlivní váš nárok na dávky, musí orgány započítat období, během nichž jste byli pojištěni nebo zaměstnáni v jiných státech.
 3. Pokud výše dávek v nezaměstnanosti závisí na výši naposledy pobíraného příjmu z výdělečné činnosti, započítává se pouze příjem pobíraný ve státě, kde jste pracovali naposledy.
 4. Pokud mají rodinní příslušníci bydliště v jiném státě EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo ve Švýcarsku, a výše dávek v nezaměstnanosti se podle jejich počtu zvyšuje, budou do výpočtu započítáni tak, jako kdyby měli bydliště v té zemi, která dávky vyplácí.

Uplatňování vašich nároků

Požádejte orgány těch zemí, kde jste pracovali, o vystavení dokumentu U1. Díky němu může orgán, který se vašimi nároky zabývá, započítat období, kdy jste byli pojištěni v zahraničí. >> Příslušný orgán najdete v našem adresáři


Pokud tento dokument nepředložíte, orgán zabývající se vaším případem požádá o informace ze zahraničí elektronickou cestou.

Pokud pracujete v EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku či Švýcarsku, ale bydliště máte v jiné z vyjmenovaných zemí a vracíte se tam každý den nebo alespoň jednou za týden, jste podle čl. 1 písm. f) nařízení 883/2004 (nařízení uvádí výraz „přeshraniční pracovník“).

To znamená, že pokud přijdete o práci, musíte se zaregistrovat na příslušném úřadu práce a zažádat o dávky v nezaměstnanosti v zemi bydliště.

Úřad vyřizující vaši žádost si nutné informace o vaší výdělečné činnosti vyžádá od příslušných orgánů elektronicky. Tyto informace si můžete také vyžádat sami od orgánů těch zemí, kde jste pracovali. Ty vám je poskytnou v dokumentu U1. Předložením tohoto dokumentu na úřadu práce, který se vaší žádostí zabývá, urychlíte její vyřízení.

Předpisy EU počítají s tím, že větší šanci nalézt zaměstnaní máte v zemi, kde bydlíte. Proto přeshraničním pracovníkům umožňuje využívat podporu v této zemi, aby se nemuseli pro dávky v nezaměstnanosti dojíždět do jiné země.

I přesto, že jste v zemi bydliště během své předchozí výdělečné činnosti neplatili pojištění, můžete zde dávky pobírat.

Pokud výše dávek závisí na výši příjmu z předchozí výdělečné činnosti, bude úřad, který vám dávky přiznal, při jejich výpočtu vycházet z výše příjmu, jenž jste pobírali v zemi, kde jste pracoval naposledy.

Pokud jste přeshraniční pracovník, může vám dávky v nezaměstnanosti přiznat pouze země bydliště. Musíte se proto registrovat na úřadu práce tam. Pokud chcete hledat zaměstnání i v zemi, kde jste naposledy pracoval, můžete se dodatečně registrovat i u tamějšího úřadu práce.

Bude pak muset splnit kontrolní postupy a související povinnosti v obou zemích. Protože se však dávky vyplácejí v zemi bydliště, přednostně je třeba řešit povinnosti a kroky související s hledáním zaměstnání právě tam.

Pokud nepracujete v zemi bydliště a domů se vracíte méně často než jednou za týden (nespadáte tedy do kategorie přeshraničního pracovníka), máte dvě možnosti: buď se zaregistrujete u úřadu práce v zemi, kde jste naposledy pracoval, a tam zažádáte o dávky v nezaměstnanosti, nebo se vrátíte do země bydliště a budete hledat práci a pobírat dávky tam.

V obou případech bude výpočet vašich dávek v nezaměstnanosti odvozen od výše příjmu, který jste pobírali během poslední výdělečné činnosti v zemi, kde jste naposled pracovali.

V zemi, kde jste naposledy pracovali, se také můžete nejdříve nechat zařadit do evidence zájemců o zaměstnání a pobírat tam dávky a teprve potom se vrátit do země bydliště a nárok na dávky převést (viz níže).

Vaše země bydliště je ta země, kde máte trvalé bydliště, nebo ta, kde máte tzv. „střed zájmu“.

Existuje seznam kritérií, podle kterých úřady práce stanoví, která země je vaší zemí bydliště. Mezi tato kritéria patří: doba trvání vašeho pobytu na území zvažovaných států; vaše rodinná situace a rodinné vazby; situace týkající se vašeho bydlení a nakolik jej lze označit jako trvalé; zda je daná země místem, kde provádíte výdělečnou nebo nevýdělečnou činnost; povaha vaší výdělečné činnosti; zda jste v dané zemi daňovým rezidentem; u studentů zdroje jejich příjmu.

Konečné rozhodnutí o tom, kterou zemi považovat za vaše bydliště, je vždy na orgánech sociálního zabezpečení.

Hledání práce v zahraničí

Pokud chcete hledat práci v jiné zemi než v té, která vám vyplácí dávky v nezaměstnanosti, můžete si na omezenou dobu tyto dávky převést jinam. Podmínky uvádíme níže. >> Příslušný orgán najdete v našem adresáři

Za určitých podmínek (viz níže), můžete dávky v nezaměstnanosti pobírat po dobu tří měsíců od data, kdy jste přestal být k dispozici úřadu práce v zemi, která vám dávky vyplácí. Příslušný úřad nebo orgán v dané zemi může toto období prodloužit maximálně na 6 měsíců.

O prodloužení žádejte před vypršením uvedené tříměsíční lhůty, abyste o svůj nárok nepřišli. Příslušné orgány nemají povinnost vám prodloužení udělit. Rozhodnutí závisí na daných okolnostech.

 1. Musíte (již jako nezaměstnaní) být alespoň po dobu čtyř týdnů k dispozici úřadu práce té země, která vám vyplácí dávky. V některých případech lze udělit výjimky.
 2. Musíte si vyžádat na příslušném úřadě práce vyžádat dokument U2. Tento dokument vám umožní registrovat se na úřadu práce v zahraničí.
 3. Do sedmi dnů od odjezdu se musíte zaregistrovat na úřadě práce té země, kde chcete hledat práci. Musíte také splnit povinnosti a kontrolní postupy tohoto úřadu.
 4. Pokud si práci nenajdete, musíte se ve lhůtě stanovené v dokumentu U2 vrátit. Bez výslovného povolení úřadu práce, který vám vyplácí dávky, ztrácíte v případě pozdního návratu na dávky nárok.

Jestliže se do země, která vám vyplácí dávky v nezaměstnanosti, vrátíte ve lhůtě stanovené vaším úřadem práce v dokumentu U2, můžete nadále dávky pobírat.Pokud se ve stanovené lhůtě nevrátíte, můžete o tento nárok přijít.

Jestliže se do země, která vám vyplácí dávky v nezaměstnanosti, vrátíte ještě před uplynutím lhůty stanovené vaším úřadem práce v dokumentu U2, můžete nadále dávky pobírat.

Můžete také odjet do jiné země a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti pod podmínkou, že celková doba, kterou v zahraničí strávíte, nepřekročí tři měsíce. Tuto lhůtu může příslušný úřad práce prodloužit až na šest měsíců.

Ve většině zemí je to možné.

 • V Belgii, Francii, Irsku, na Islandu, v Itálii, Lichtenštejnsku, Lucembursku, na Maltě, v Německu, Nizozemsku, Norsku, Rakousku, ve Spojeném království a Švýcarsku platí omezení v případě občanů Bulharska a Rumunska.
 • Pro občany České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska platí omezení na Maltě, v Německu, Rakousku, ve Spojeném království a ve Švýcarsku.

Veškerá omezení budou zrušena do:

 • 30. dubna 2011 pro české, estonské, litevské, lotyšské, maďarské, polské, slovenské a slovinské státní přslušníky -ve Švýcarsku k tomu dojde 31. května 2011.
 • 31. prosince 2013 pro občany Bulharska a Rumunska - ve Švýcarsku 31. května 2016.

Ostatní dávky

Pokud se vrátíte do země bydliště poté, co jste pracoval v jiné zemi, a tato země vám vyplácí dávky v nezaměstnanosti, je i nadále odpovědná za ostatní dávky, které vám byly přiznány. Ta země, která vám vyplácí dávky v nezaměstnanosti, zodpovídá za ostatní dávky i v případě, že jste byl během poslední výdělečné činnosti pojištěn v jiné zemi EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku či Švýcarsku.

Pokud pobíráte dávky v nezaměstnanosti v zemi, kde jste se stal nezaměstnaným, vaše zdravotní pojištění platí ve všech ostatních zemích EU. Vy a vaše rodina máte nárok na léčbu – musíte však předložit evropský průkaz zdravotního pojištění. Pokud jej ještě nemáte, můžete o něj zažádat u své zdravotní pojišťovny. >> Více informací najdete na našich stránkách věnovaných evropskému průkazu zdravotního pojištění