Cesta

Časté dotazy - Evropský průkaz zdravotního pojištění

Průkaz obdržíte tak, že se obrátíte na svůj domovský orgán zdravotní péčeče, jelikož za výrobu a distribuci průkazů na svém území odpovídají jednotlivé země.

Nárok na vydání průkazu vám vzniká, pokud jste pojištěnci některého ze státních systémů sociální péče jednoho z členských států Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska. Každý člen rodiny musí mít při cestách svůj vlastní průkaz.

Jedinými osobními údaji na Evropském průkazu zdravotního pojištění jsou křestní jméno a příjmení držitele, osobní číslo pojištěnce a datum narození. Evropský průkaz zdravotního pojištění neobsahuje žádné lékařské údaje.

Délka platnosti se v jednotlivých zemích liší a doporučuje se ověřit si ji v okamžiku, kdy si u svého domovského orgánu zdravotní péče podáváte žádost o průkaz.

Pokud požádáte o Evropský průkaz zdravotního pojištění, domovský orgán je povinen vám jej vydat, případně, není-li průkaz ihned k dispozici, je povinen vystavit provizorní náhradní průkaz. Pokud tak neučiní, má vám být zajištěna možnost odvolání. Evropská komise nabízí informace o tom, jak můžete svá práva vynutit, a doporučuje, abyste se v prvním kroku obrátili na centrum Solvit. kde se dozvíte, jak podat stížnost.

V závislosti na legislativní úpravě země vašeho pobytu je zdravotní péče buď zdarma, anebo, pokud ji musíte uhradit, bude vám zpětně proplacena. Jestliže musíte zaplatit předem, průkaz vám garantuje, že peníze obdržíte nazpět v příslušné zemi, nebo, nebudete-li moci refundační proceduru uzavřít, obdržíte náhradu krátce po svém návratu domů od svého domovského orgánu zdravotní péče. Zdravotní péče se poskytuje v souladu s právními předpisy země, ve které pobýváte. Pokud máte jakékoli pochybnosti o tom, jakou zdravotní péči a jaké náklady váš průkaz kryje, doporučujeme vám obrátit se na orgán zdravotní péče dané země.

Pokud vyvstane taková potřeba, bude vám přesto poskytnuto ošetření v rozsahu nezbytném k tomu, abyste mohli pokračovat v dovolené bez nutnosti vrátit se na ošetření domů. Pamatujte si však, že průkaz vám usnadní přístup k bezplatné lékařské péči přímo na místě nebo refundaci, jestliže musíte zaplatit péči předem. Proto vám důrazně doporučujeme, abyste se při soukromých i služebních cestách do jiných členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska vybavili Evropským průkazem zdravotního pojištění.

Lékařská etika diktuje lékaři, že vás nesmí odmítnout ošetřit, pokud to váš zdravotní stav vyžaduje. Na druhé straně neexistuje žádná záruka, že dojde k refundaci nákladů za stejných podmínek, jaké by platily v případě, že předložením průkazu zdravotního pojištění nebo ekvivalentního dokladu můžete prokázat, že jste pojištěncem systému sociálního zabezpečení. Lékař či zdravotnické zařízení od vás mohou vyžadovat uhrazení plných nákladů nebo zálohové zaplacení části nákladů, jejichž úhrada by se od osoby pojištěné v daném členském státě nevyžadovala. V neodkladných případech vám váš domovský orgán zdravotní péče může pomoci tím, že vám faxem či e-mailem zašle provizorní náhradní průkaz, který vám zajišťuje stejnou ochranu jako Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Oběma těmto kategoriím (studentům a vyslaným pracovníkům) se vydává Evropský průkaz zdravotního pojištění, který je v jejich případě náhradou formuláře E 128. Evropský průkaz zdravotního pojištění jim zajišťuje přístup k ošetření nezbytnému s ohledem na délku jejich pobytu. V případě vyslání či studia může jít o relativně dlouhé období a rozsah dostupného ošetření může být větší, než jaký platí pro turisty, kteří v zahraničí pobývají jen po několik dnů.

Průkaz lze využít k získání snadnějšího přístupu k lékařskému ošetření, nemá však cokoli společného s repatriací. Průkaz vám nepomůže při bezplatné přepravě zpět domů, pokud utrpíte vážný úraz nebo onemocníte vážnou chorobou. Pro takové situace potřebujete mít sjednáno samostatné pojistné krytí.

Ano, pokud trpíte chronickým onemocněním (například astmatem, cukrovkou či rakovinou), máte během svého přechodného pobytu v jiném členském státu nárok na ošetření, které se pokládá za nezbytné s ohledem na váš zdravotní stav. Pokud však váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní lékařský dohled, a zejména pak využití speciálních technik nebo zařízení (např. ošetření dialýzou), doporučuje se, abyste si svou cestu předem zorganizovali a zajistili si, že budete mít k takovým technikám nebo zařízení přístup. Můžete to učinit tak, že se ještě před odjezdem z domova obrátíte na odborné zdravotnické zařízení v zemi, do které hodláte vycestovat.

Ano, Evropský průkaz zdravotního pojištění kryje po dobu vašeho přechodného pobytu v jiné zemi veškeré zdravotní ošetření v souvislosti s vaším těhotenstvím, včetně porodu dítěte. Pokud si však přejete porodit dítě v jiné zemi, spojte se laskavě se svým domovským orgánem zdravotní péče, neboť k tomu může být třeba zvláštní souhlas (formulář S2).

Pokud zapomenete nebo ztratíte svůj průkaz, můžete požádat svůj domovský orgán, aby vám faxem nebo e-mailem zaslal provizorní náhradní průkaz. Tento náhradní průkaz vám zaručuje stejné nároky jako řádný průkaz.

Информация за доставчиците на здравни услуги

- Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство,
- Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,
- и Швейцария.

Европейската здравноосигурителна карта бе въведена постепенно от 1 юни 2004 г. до 31 декември 2005 г. От 1 януари 2006 г. тя се издава и признава от всяка една от гореизброените държави.

Европейската здравноосигурителна карта и временното заместващо удостоверение изпълняват еднаква функция. Те удостоверяват, че притежателят им, който се обръща към вас за лечение, е здравно осигурено лице. Отнасяйте се към тези лица като към лицата, осигурени във вашата страна и им предоставяйте лечението, което тяхното състояние изисква, като вземете предвид характера на лечението и очакваната продължителност на престоя им във вашата страна. Прилагат се тарифите, определени от предвидената от закона схема за социално осигуряване.

Да, всички държави-членки използват един и същ дизайн, който включва европейски символ. Целта е да се гарантира лесното разпознаване на картата от лекари или здравни центрове. Картата съдържа известно количество задължителна информация, представена по стандартен начин, така че да може да бъде прочетена независимо от езика на притежателя. Този стандартен дизайн е разположен само от едната страна на картата. Държавите-членки могат да избират свободно дизайна на обратната Ñ страна.

Временно заместващото удостоверение е еквивалентен на европейската здравноосигурителна карта документ. То се използва като неин заместител, когато притежателят е забравил или изгубил своята карта или здравноосигурителната институция не е в състояние да издаде европейска здравноосигурителна карта преди заминаването на лицето. Този документ е със същата стойност като европейската здравноосигурителна карта.

Притежателите на европейска здравноосигурителна карта имат право на всички обезщетения в натура, „медицинската необходимост за които възниква по време на пребиваване на територията на друга държава-членка, като се вземат предвид характера на обезщетенията и предполагаемата продължителност на престоя“. Следователно вие трябва да предоставите всички медицински грижи и лечения, които състоянието на пациента налага, за да може той да продължи престоя си във вашата страна при безопасни медицински условия. Най важно е пациентът да не бъде принуждаван да прекъсва посещението си, за да се върне в собствената си страна за лечение. От друга страна, не сте длъжни да предоставяте определени видове лечение, които могат да почакат до завръщането на пациента у дома (повечето видове стоматологично лечение например). Пациентът може да има трудности с възстановяването на разходи за лечение извън рамките на строго необходимото при временно пребиваване. Някои видове лечение продължават дълго и изискват контролни прегледи — това е несъвместимо с временно пребиваване в друга държава. При подобни случаи, след като пациентът е получил първа помощ, най-добре за него по принцип е да се завърне в собствената си страна при своя лекуващ лекар за по-нататъшни изследвания или определен вид лечение.

Пациентите, които са забравили или изгубили своята карта, могат да помолят здравноосигурителната си институция да им изпрати временно заместващо удостоверение по факс или електронна поща. То е еквивалент на европейската здравноосигурителна карта, който им предоставя същите права на здравни грижи и възстановяване на свързаните с тях разходи при временно пребиваване в друга държава-членка. Това се препоръчва особено при необходимост от хоспитализация.

Учащите и командированите работници могат да получат европейска здравноосигурителна карта вместо формуляр E 128, която им осигурява достъп до необходимо лечение с оглед на продължителността на престоя им. Тъй като престоят може да бъде продължителен, обхватът от терапевтични услуги, покрити от осигуровката, може да бъде по-широк от този за туриста, престояващ в страната само няколко дни.

Целта на европейската здравноосигурителна карта е да улесни достъпа до медицински грижи при временно пребиваване в друга държава-членка и да ускори възстановяването на направените разходи. Тя не съдържа медицинска информация за притежателя (като например кръвна група, минали заболявания и т.н.).


    Sdílet

  • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+