Cesta

Časté dotazy - Evropský průkaz zdravotního pojištění

Průkaz obdržíte tak, že se obrátíte na svůj domovský orgán zdravotní péčeče, jelikož za výrobu a distribuci průkazů na svém území odpovídají jednotlivé země.

Nárok na vydání průkazu vám vzniká, pokud jste pojištěnci některého ze státních systémů sociální péče jednoho z členských států Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska. Každý člen rodiny musí mít při cestách svůj vlastní průkaz.

Jedinými osobními údaji na Evropském průkazu zdravotního pojištění jsou křestní jméno a příjmení držitele, osobní číslo pojištěnce a datum narození. Evropský průkaz zdravotního pojištění neobsahuje žádné lékařské údaje.

Délka platnosti se v jednotlivých zemích liší a doporučuje se ověřit si ji v okamžiku, kdy si u svého domovského orgánu zdravotní péče podáváte žádost o průkaz.

Pokud požádáte o Evropský průkaz zdravotního pojištění, domovský orgán je povinen vám jej vydat, případně, není-li průkaz ihned k dispozici, je povinen vystavit provizorní náhradní průkaz. Pokud tak neučiní, má vám být zajištěna možnost odvolání. Evropská komise nabízí informace o tom, jak můžete svá práva vynutit, a doporučuje, abyste se v prvním kroku obrátili na centrum Solvit. kde se dozvíte, jak podat stížnost.

V závislosti na legislativní úpravě země vašeho pobytu je zdravotní péče buď zdarma, anebo, pokud ji musíte uhradit, bude vám zpětně proplacena. Jestliže musíte zaplatit předem, průkaz vám garantuje, že peníze obdržíte nazpět v příslušné zemi, nebo, nebudete-li moci refundační proceduru uzavřít, obdržíte náhradu krátce po svém návratu domů od svého domovského orgánu zdravotní péče. Zdravotní péče se poskytuje v souladu s právními předpisy země, ve které pobýváte. Pokud máte jakékoli pochybnosti o tom, jakou zdravotní péči a jaké náklady váš průkaz kryje, doporučujeme vám obrátit se na orgán zdravotní péče dané země.

Pokud vyvstane taková potřeba, bude vám přesto poskytnuto ošetření v rozsahu nezbytném k tomu, abyste mohli pokračovat v dovolené bez nutnosti vrátit se na ošetření domů. Pamatujte si však, že průkaz vám usnadní přístup k bezplatné lékařské péči přímo na místě nebo refundaci, jestliže musíte zaplatit péči předem. Proto vám důrazně doporučujeme, abyste se při soukromých i služebních cestách do jiných členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska vybavili Evropským průkazem zdravotního pojištění.

Lékařská etika diktuje lékaři, že vás nesmí odmítnout ošetřit, pokud to váš zdravotní stav vyžaduje. Na druhé straně neexistuje žádná záruka, že dojde k refundaci nákladů za stejných podmínek, jaké by platily v případě, že předložením průkazu zdravotního pojištění nebo ekvivalentního dokladu můžete prokázat, že jste pojištěncem systému sociálního zabezpečení. Lékař či zdravotnické zařízení od vás mohou vyžadovat uhrazení plných nákladů nebo zálohové zaplacení části nákladů, jejichž úhrada by se od osoby pojištěné v daném členském státě nevyžadovala. V neodkladných případech vám váš domovský orgán zdravotní péče může pomoci tím, že vám faxem či e-mailem zašle provizorní náhradní průkaz, který vám zajišťuje stejnou ochranu jako Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Oběma těmto kategoriím (studentům a vyslaným pracovníkům) se vydává Evropský průkaz zdravotního pojištění, který je v jejich případě náhradou formuláře E 128. Evropský průkaz zdravotního pojištění jim zajišťuje přístup k ošetření nezbytnému s ohledem na délku jejich pobytu. V případě vyslání či studia může jít o relativně dlouhé období a rozsah dostupného ošetření může být větší, než jaký platí pro turisty, kteří v zahraničí pobývají jen po několik dnů.

Průkaz lze využít k získání snadnějšího přístupu k lékařskému ošetření, nemá však cokoli společného s repatriací. Průkaz vám nepomůže při bezplatné přepravě zpět domů, pokud utrpíte vážný úraz nebo onemocníte vážnou chorobou. Pro takové situace potřebujete mít sjednáno samostatné pojistné krytí.

Ano, pokud trpíte chronickým onemocněním (například astmatem, cukrovkou či rakovinou), máte během svého přechodného pobytu v jiném členském státu nárok na ošetření, které se pokládá za nezbytné s ohledem na váš zdravotní stav. Pokud však váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní lékařský dohled, a zejména pak využití speciálních technik nebo zařízení (např. ošetření dialýzou), doporučuje se, abyste si svou cestu předem zorganizovali a zajistili si, že budete mít k takovým technikám nebo zařízení přístup. Můžete to učinit tak, že se ještě před odjezdem z domova obrátíte na odborné zdravotnické zařízení v zemi, do které hodláte vycestovat.

Ano, Evropský průkaz zdravotního pojištění kryje po dobu vašeho přechodného pobytu v jiné zemi veškeré zdravotní ošetření v souvislosti s vaším těhotenstvím, včetně porodu dítěte. Pokud si však přejete porodit dítě v jiné zemi, spojte se laskavě se svým domovským orgánem zdravotní péče, neboť k tomu může být třeba zvláštní souhlas (formulář S2).

Pokud zapomenete nebo ztratíte svůj průkaz, můžete požádat svůj domovský orgán, aby vám faxem nebo e-mailem zaslal provizorní náhradní průkaz. Tento náhradní průkaz vám zaručuje stejné nároky jako řádný průkaz.

Informace pro poskytovatele zdravotní péče

- Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko
- Island, Lichtenštejnsko, Norsko
- a Švýcarsko.

Evropský průkaz zdravotního pojištění byl zaváděn postupně od 1. června 2004 do 31. prosince 2005. Od 1. ledna 2006 je vydáván a uznáván ve všech výše uvedených zemích.

Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo jemu rovnocenný doklad, dočasné náhradní potvrzení, vám usnadní přístup k lékařskému ošetření, které můžete potřebovat při přechodném pobytu v jiném členském státě. Takové ošetření je poskytováno podle pravidel členského státu, který navštívíte, a vzniklé náklady jsou hrazeny podle sazeb uplatňovaných v tomto členském státě. Je-li například lékařská péče ve státě, který jste navštívili, poskytována bezplatně, budete mít po předložení průkazu či rovnocenného dokladu rovněž nárok na bezplatnou lékařskou péči. Evropský průkaz zdravotního pojištění vám zaručuje, že náklady spojené s lékařskou péčí vám budou uhrazeny na místě nebo brzy po návratu domů.

Ano, všechny členské státy používají stejný vzor, jehož součástí je evropský symbol. Cílem je zaručit, aby lékaři či zdravotní střediska mohli průkaz ihned rozpoznat. Průkaz obsahuje určité množství povinných informací prezentovaných jednotným způsobem, aby je bylo možno přečíst bez ohledu na jazyk držitele. Průkaz má tento standardní vzhled pouze na jedné straně. Pro druhou stranu si mohou členské státy zvolit vlastní vzhled.

Dočasné náhradní potvrzení je doklad rovnocenný evropskému průkazu zdravotního pojištění. Funguje jako náhrada, pokud držitel průkazu svůj průkaz ztratil nebo zapomněl, nebo pokud není zdravotní pojišťovna schopna vydat žadateli evropský průkaz zdravotního pojištění před jeho odjezdem. Má stejnou platnost jako evropský průkaz zdravotního pojištění.

Držitelé evropského průkazu zdravotního pojištění mají nárok na veškeré věcné dávky, které se „během pobytu na území jiného členského státu z lékařského hlediska stanou nezbytnými, přičemž se zohlední povaha dávek a očekávaná délka pobytu“. Proto musíte poskytnout veškerou lékařskou péči a ošetření, které vyžaduje pacientův zdravotní stav, abyste mu umožnili pokračovat v pobytu ve vaší zemi v bezpečném zdravotním stavu. Důležité je, aby pacient nemusel zkrátit svůj pobyt a vrátit se kvůli ošetření do země bydliště. Nejste nicméně povinni poskytovat určité typy ošetření, které lze odložit, až se pacient vrátí domů (např. většina stomatologických ošetření). Pacient by rovněž mohl mít obtíže se získáním úhrady nákladů na ošetření, které během přechodného pobytu přesahuje nezbytně nutný rozsah. Některé druhy ošetření jsou dlouhodobé a vyžadují následné návštěvy u lékaře – neslučují se tudíž s přechodným pobytem v jiné zemi. Jakmile byla v takových případech pacientovi poskytnuta „udržovací“ či základní ošetření, bývá pro pacienta obvykle výhodnější vrátit se do země bydliště k vlastnímu lékaři a podstoupit další vyšetření či určité druhy ošetření.

Pacient, který zapomněl nebo ztratil průkaz, může svoji zdravotní pojišťovnu požádat, aby mu faxem nebo e-mailem poslala dočasné náhradní potvrzení. Toto potvrzení je rovnocenné evropskému průkazu zdravotního pojištění a dává pacientovi tentýž nárok na zdravotní péči a úhradu souvisejících nákladů vzniklých během přechodného pobytu v jiném členském státě. Tento postup se doporučuje zejména v případě, že pacient potřebuje hospitalizaci.

Studentům a vyslaným pracovníkům lze evropský průkaz zdravotního pojištění vydávat namísto formuláře E 128, což jim s přihlédnutím k délce jejich pobytu umožní přístup k nezbytnému ošetření. Jejich pobyt může být poměrně dlouhý, a proto i rozsah hrazených ošetření může být větší než u turistů, kteří v zemi pobývají jen několik dnů..

Evropský průkaz zdravotního pojištění má usnadňovat přístup k lékařské péči během přechodného pobytu v jiném členském státě a urychlit úhradu vzniklých nákladů. Neobsahuje žádné informace o zdravotním stavu držitele (např. krevní skupinu, anamnézu atd.).