Навигационна пътека

Често задавани въпроси - Кои правила важат за мен?

Посетихте ли вече нашата страница за това кои правила важат във вашия случай?

Командироване

 

Ако работодателят ви ви изпрати да работите в друга страна, вие оставате осигурени съгласно законодателството на вашата страна на произход, ако отговаряте на условията, важащи за командировани работници.

Това означава, че можете да работите в друга страна максимум 24 месеца за вашия работодател, базиран в изпращащата страна. Преди да заминете, вземете документ A1, който удостоверява, че за вас е в сила законодателството на страната, от която сте изпратени. Вашият работодател обявява вашето положение в компетентната институция за социална сигурност.

Целта на това решение е да се избегнат чести промени на вашето социалноосигурително положение при кратки периоди на работа в чужбина. Същите разпоредби важат за самостоятелно заетите лица, които временно извършват подобна дейност в друга държава. >> Изтеглете нашия наръчник за командироване

Вашият работодател трябва да подаде заявление за формуляр А1 преди началото на вашата командировка.  >> Изтеглете нашия наръчник за командироване в ЕС

Какво е вашето положение?

 

Вие сте трансграничен работник, ако работите в друга страна от ЕС, а не в тази, в която пребивавате, и се връщате в страната си на пребиваване ежедневно или най-малко един път седмично. Като трансграничен работник вие сте осигурявани в страната, в която работите. Тази страна отговаря за вашите социалноосигурителни обезщетения.

За обезщетенията за здравно обслужване и безработица важат специални правила. Що се отнася до здравеопазването, имате право на избор: можете да получите тези обезщетения или в страната, в която пребивавате, или в тази, в която работите. За повече информация проверете раздела и често задаваните въпроси за обезщетенията за болест.

Що се отнася до обезщетенията за безработица, ако сте изцяло безработен, имате право на обезщетения само в страната, в която пребивавате. За повече информация проверете раздела и често задаваните въпроси за безработица.

Държавните служители остават под юрисдикцията на тяхната администрация, дори ако извършват други дейности като наети или самостоятелно заети лица в друга държава.

Ако работите на борда на плавателен съд, ще бъдете осигурени в страната, под чийто флаг плава съдът, дори ако пребивавате в друга страна. Ще бъдете осигурени в страната, в която пребивавате, ако седалището на фирмата на вашия работодател също е там, дори ако това е страна, различна от тази, под чийто флаг плава плавателният съд.

Ако не работите, има 2 възможности:

  • Получавате парични обезщетения заради дейността ви като наето или самостоятелно заето лице. В този случай за вас важи законодателството на страната, в която сте били осигурявани, докато сте работили.
  • Нямате социалноосигурителни обезщетения, произтичащи от текущи или минали трудово-правни отношения и не сте икономически активен. В този случай като икономически неактивно лице за вас важи законодателството на страната, в която пребивавате. Моля имайте предвид, че в някои държави достъпът до социално осигуряване се основава на пребиваване, а в други осигурявани са само лица, упражняващи професионална дейност (и членовете на техните семейства). За да научите какво е вашето положение, свържете се с вашата институция за социална сигурност.  >> Използвайте нашия указател на институциите

По принцип като учащ, който временно пребивава в страната, в която учи, вие сте смятани за пребиваващи във вашата страна на произход и осигурявани там.

Това означава, че имате право на всички необходими здравни услуги в страната, в която учите, при представянето на вашата Европейска здравноосигурителна карта, издадена преди да заминете от институция за социална сигурност във вашата страна.

Ако по някаква причина не сте осигурени във вашата страна на произход, трябва да се свържете с институции за социална сигурност в страната, в която учите, за да преценят положението ви. Ако отговаряте на условията, определящи пребиваването там, можете да бъдете осигурени в тази страна, а не във вашата страна на произход. >> Използвайте нашия указател на институциите

Две или повече страни могат да предвидят национални дерогации от правилата на ЕС по взаимно съгласие в интерес на засегнатите лица или групи лица.

По принцип такива дерогации се правят за всеки отделен случай, затова се свържете с вашата институция за социална сигурност, ако ви е необходима повече информация. >> Използвайте нашия указател на институциите

Място на пребиваване и място на работа

 

Вашата страна на пребиваване е мястото, където живеете обикновено, с други думи там, където се намира центърът на интереси на вашите дейности.

Обикновено определянето на мястото ви на пребиваване е национално решение. Предоставен е списък с критерии, за да се помогне на институциите за социална сигурност да преценят коя страна да бъде считана за място на пребиваване във вашия случай, ако вижданията на две или повече страни се разминават. Сред тях са: продължителността на вашия престой на територията на страните, за които става въпрос; семейното ви положение и връзки; жилищното ви положение и доколко постоянно е то; мястото, където развивате професионалната или нестопанската си дейност; характеристиките на вашата професионална дейност; къде пребивавате за целите на данъчното облагане; ако сте студенти - какъв е източникът на вашите доходи.

Във всеки случай решението за това коя страна да бъде считана за място на пребиваване във вашия случай ще бъде взето от институциите за социална сигурност, а не от вас. >> Използвайте нашия указател на институциите

Ако работите в две или повече страни, вие сте осигурени във вашата страна на пребиваване, ако „значителна част“ от дейността ви е съсредоточена там. „Значителна част“ означава поне 25 % от работното ви време и/или възнаграждение, но и други елементи могат да бъдат от значение, както и цялостното ви положение.

При определянето на това дали значителна част от дейността ви се извършва във вашата страна на пребиваване се взема предвид и предполагаемото положение през следващите 12 месеца. >> Изтеглете наръчника ни за командироване в ЕС

Ако институциите на различни държави не могат да постигнат съгласие кое законодателство трябва да се прилага във вашия случай, правилата на ЕС гарантират, че едно от тях ще важи временно, за да не останете неосигурени.

Междувременно институциите трябва да се споразумеят. Ако не могат да постигнат съгласие, институциите трябва да водят диалог и да преминат през процедура за уреждане на спора; случаят може да бъде отнесен за решение до Административната комисия за координация на системите за социална сигурност.

Подобна процедура съществува и за временното предоставяне на обезщетения. >> За повече информация изтеглете нашия наръчник за командироване в ЕС

Ако работите в две или повече страни, трябва да информирате институцията за социална сигурност във вашата страна на пребиваване. Институциите за социална сигурност там ще определят кое законодателство ще се прилага временно във вашия случай и ще информират институциите на всички страни, в които работите.

Временното законодателство ще стане окончателно в рамките на два месеца, освен ако другите институции не са против. Ако те са против, могат да преминат през диалог и процедура за решаване на спора (вижте по-горе).

Какво се променя с новите правила на координация?

 

Ако в резултат на новите разпоредби за координация на социалната сигурност за вас важи законодателството на друга страна, а не на тази, чието законодателство е важало според предишните правила, предишното законодателство ще се прилага докато вашето положение остане непроменено, но за период, не по-дълъг от 10 години.

Можете да поискате за вас да важи законодателството, приложимо съгласно новите разпоредби, ако желаете. >> Използвайте нашия указател на институциите

Дори според новите разпоредби за координация на социалната сигурност командироването остава ограничено във времето изключение от общото правило, че трябва да сте осигурени в страната, в която работите.

Затова периодът на командироване, който е използван съгласно предишните правила, ще бъде взет предвид и приспаднат от общото ограничение от 24 месеца за командировките, предвидено от новите правила.

С правилата за модернизирана координация от 1 май 2010 г. специалните правила за работещите в областта на транспорта спират да съществуват: едни и същи правила важат за всички, които развиват дейност в две или повече страни.

За сектори с висока мобилност обаче Административната комисия за координация на системите за социална сигурност приема специални тълкувателни правила, за да помогне на работодатели и работници да определят кое законодателство е приложимо и за какъв период от време. >> Вижте нашите страници за законодателството на ЕС

Ако нищо друго във вашето положение не се променя, работодателят ви може да поиска нов формуляр Е 101 в компетентната институция за социална сигурност. Ако обаче искате за вас да важи законодателството по новите разпоредби, вашият работодател трябва да поиска т. нар. преносим документ А1, който заменя Е 101 съгласно новите разпоредби.