Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Veelgestelde vragen - De Europese ziekteverzekeringskaart

U kunt een kaart aanvragen bij uw zorgverzekeraar aangezien elk afzonderlijk land verantwoordelijk is voor het vervaardigen en verspreiden van de kaart op het eigen grondgebied.

Om voor een kaart in aanmerking te komen, moet u verzekerd zijn door of vallen onder een socialezekerheidsstelsel van de overheid in een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. Elk afzonderlijk gezinslid dat meereist, moet een eigen kaart hebben.

De enige persoonsgegevens op de Europese ziekteverzekeringskaart zijn de voornaam en achternaam van de kaarthouder, het persoonlijk identificatienummer en de geboortedatum. De Europese ziekteverzekeringskaart bevat geen medische gegevens.

Dit verschilt van land tot land en u kunt dit het beste navragen wanneer u contact opneemt met uw zorgverzekeraar om de kaart aan te vragen.

Als u om een Europese ziekteverzekeringskaart vraagt, is uw zorgverzekeraar verplicht u een kaart te verstrekken, of een tijdelijk vervangingscertificaat als de kaart niet onmiddellijk leverbaar is. Als de zorgverzekeraar dit niet doet, kunt u in beroep gaan. De Europese Commissie kan informatie bieden over de wijze waarop u uw rechten kunt afdwingen en adviseert in eerste instantie om contact op te nemen met Solvit om te kijken hoe u een klacht kunt indienen.

Afhankelijk van de wetgeving van het land waar u verblijft, is de gezondheidszorg gratis of als u moet betalen, worden de kosten vergoed. Als u vooruit moet betalen, garandeert de kaart dat u geld terugkrijgt in dat land of, als u de terugbetalingsprocedure niet hebt kunnen uitvoeren, dat de kosten snel na uw terugkeer door uw zorgverzekeraar worden vergoed. De gezondheidszorg wordt geleverd overeenkomstig de wetgeving van het land dat u bezoekt. Als u niet precies weet welke gezondheidszorg en welke kosten door uw kaart worden gedekt, kunt u het beste contact opnemen met de desbetreffende instantie van dat land.

Als het nodig is, krijgt u ook zonder de kaart de behandeling die nodig is om uw vakantie te kunnen voortzetten zonder dat u naar huis hoeft terug te gaan voor behandeling. Maar met de kaart krijgt u wel gemakkelijker toegang tot gratis medische zorg ter plaatse en is terugbetaling eenvoudiger als u vooruit moet betalen. Daarom wordt u met klem geadviseerd om de Europese ziekteverzekeringskaart mee te nemen wanneer u om persoonlijke of zakelijke redenen op reis gaat naar een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.

Volgens de medische ethiek mag een arts u geen behandeling weigeren als uw gezondheidstoestand behandeling vereist. Er is echter geen garantie dat uw kosten onder dezelfde voorwaarden worden terugbetaald als wanneer u door het tonen van de kaart of een vergelijkbaar document had kunnen bewijzen dat u op dat moment was verzekerd. De arts of medische instelling kan u vragen de volledige kosten te betalen of een gedeelte van de kosten vooruit te betalen, terwijl dit aan een verzekerde in dezelfde lidstaat niet zou worden gevraagd. In een noodsituatie kan uw zorgverzekeraar u helpen door u een tijdelijk vervangingscertificaat te faxen of te mailen. Dit certificaat biedt dezelfde dekking als de Europese ziekteverzekeringskaart.

Aan beide categorieën personen (studenten en gedetacheerde werknemers) wordt een Europese ziekteverzekeringskaart verstrekt, die in hun geval het E 128-formulier vervangt. De Europese ziekteverzekeringskaart geeft deze categorieën toegang tot de behandeling die noodzakelijk is gelet op de duur van hun verblijf. In het geval van detachering of studie kan de periode betrekkelijk lang zijn, en kunnen de toegankelijke behandelingen uitgebreider zijn dan voor een toerist die slechts enkele dagen blijft.

De kaart is bedoeld om gemakkelijker toegang te krijgen tot medische behandeling maar kan niet worden gebruikt voor repatriëring. U kunt met de kaart niet gratis naar huis worden vervoerd als u ernstig ziek wordt of een ernstig ongeluk krijgt. Hiervoor hebt u een speciale verzekering nodig.

Ja. Als u een chronische aandoening hebt (bijvoorbeeld astma, diabetes of kanker), hebt u tijdens uw tijdelijk verblijf in een andere lidstaat recht op de behandeling die, gelet op uw medische toestand, als noodzakelijk wordt beschouwd. Als uw medische toestand echter met zich meebrengt dat u speciale medische zorg nodig hebt, en met name bij gebruik van speciale technieken of apparatuur (bijv. dialysebehandeling), kunt u beter van te voren overleggen zodat u zeker weet dat u tijdens uw verblijf toegang hebt tot de vereiste apparatuur of behandeling. Vóór uw vertrek kunt u hierover contact opnemen met de lokale gespecialiseerde instelling in het land dat u bezoekt.

Ja, elke medische behandeling die samenhangt met uw zwangerschap, inclusief de bevalling, wordt door de Europese ziekteverzekeringskaart gedekt terwijl u tijdelijk in een ander land verblijft. Als u echter in een ander land wilt bevallen, moet u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar omdat u mogelijk een speciale machtiging nodig hebt (formulier S2).

Als u uw kaart vergeten of kwijtgeraakt bent, kunt u uw eigen zorgverzekeraar vragen een tijdelijk vervangingscertificaat te faxen of te mailen. Dit certificaat geeft u dezelfde rechten als de kaart.

Informatie voor zorgverleners

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, evenals IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

De invoering is geleidelijk gegaan. Op 1 juni 2004 werd ermee begonnen en op 31 december 2005 was de invoering een feit. De kaart wordt sinds 1 januari 2006 uitgereikt en wordt in alle deelnemende landen erkend.

De Europese ziekteverzekeringskaart en het tijdelijk vervangings bewijs hebben dezelfde functie. Zij dienen als bewijs van het feit dat de eigenaar van de kaart verzekerd is. Een patiënt met een Europese ziekteverzekeringskaart heeft dezelfde rechten als een patiënt uit eigen land. Dat betekent dat alleen zijn gezondheidstoestand maatgevend voor de behandeling is. U mag wel rekening houden met de aard van de behandeling en de verwachte verblijfsduur in uw land. U mag geen hogere kosten in rekening brengen dan volgens het socialezekerheidsstelselsel in uw land is toegestaan.

Ja, alle deelnemende landen gebruiken hetzelfde model met daarop een Europees symbool. Daardoor is de kaart meteen herkenbaar voor dokters en zorginstellingen. De kaart bevat een aantal verplichte gegevens die op gestandaardiseerde wijze staan vermeld, zodat iedereen ze kan lezen, ook als het om een buitenlandse kaart gaat. Slechts één kant van de Europese Ziekteverzekerinskaart is gestandaardiseerd. De deelnemende landen kunnen zelf invulling geven aan de andere kant ervan.

Het tijdelijk vervangingsbewijs is gelijkwaardig met de Europeseziekteverzekeringskaart. Het vervangt de verzekeringskaart als de eigenaar deze verloren of vergeten heeft of als de zorgverzekeraar niet genoeg tijd had om de verzekerde van een Europese ziekteverzekeringskaart te voorzien. U mag zo'n bewijs dus als een Europese ziekteverzekeringskaart beschouwen.

De Europese ziekteverzekeringskaart geeft recht op elke behandeling die noodzakelijk wordt tijdens het verblijf in het buitenland. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de aard van de behandeling en de verwachte verblijfsduur in het gastland. U moet de patiënt daarom de medische zorg en behandeling geven die hij nodig heeft om zijn verblijf in uw land op medisch verantwoorde wijze te kunnen voortzetten. Essentieel is dus dat hij niet mag worden verplicht zijn bezoek in te korten om zich in eigen land te laten behandelen. Maar u bent niet verplicht een behandeling te geven die best kan wachten tot de patiënt weer thuis is (zoals de meeste tandheelkundige behandelingen). De patiënt zou trouwens problemen kunnen krijgen met de terugbetaling van de kosten als u een behandeling zou geven die verder gaat dan wat strikt noodzakelijk is om het tijdelijk verblijf te kunnen voortzetten. Bij sommige behandelingen is ook meer tijd nodig of moet de patiënt op controle komen. Bij tijdelijk verblijf in het buitenland is dat niet altijd mogelijk. In zulke gevallen moet de patiënt een voorlopige behandeling krijgen. Bij terugkeer in eigen land kan hij zich door zijn eigen arts verder laten onderzoeken en behandelen.

Als een patiënt zijn Europese Ziekteverzekeringskaart vergeten of kwijt is, kan hij zijn zorgverzekeraar per fax of e-mail om een tijdelijk vervangingsbewijs vragen. De patiënt heeft daarmee bij tijdelijk verblijf in een ander deelnemend land dezelfde rechten op medische zorg en terugbetaling van de kosten als met de EuropeseZiekteverzekeringskaart . Hij moet dat zeker doen als hij in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Studenten en werknemers in het buitenland kunnen in plaats van het E128-formulier een Europese ziekteverzekeringskaart aanvragen. Die geeft hun recht op behandeling tijdens hun verblijf in het buitenland. Als zij relatief lang in het buitenland blijven, kunnen zij voor meer verschillende behandelingen in aanmerking komen dan een toerist die maar een paar dagen blijft.

De Europese ziekteverzekeringskaart moet er alleen voor zorgen dat de patiënt bij tijdelijk verblijf in het buitenland zonder problemen wordt behandeld en dat de kosten sneller worden vergoed. Op de ziekteverzekeringskaart staan daarom geen medische gegevens van de houder (zoals bloedgroep, ziektegeschiedenis, enz.).