Навигационна пътека

Често задавани въпроси - Европейска здравноосигурителна карта

Можете да получите карта, като се свържете с вашата местна здравна институция, тъй като всяка отделна държава отговаря за издаването и разпространението на картите на своята територия.

За да имате право да получите карта, трябва да бъдете застраховани или здравно осигурени по националната социалноосигурителна система в някоя държава, членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. Всеки член на семейство, което пътува, трябва да има своя собствена карта.

Единствената лична информация, посочена в европейската здравноосигурителна карта, е собственото име и фамилията на нейния притежател, неговият единен граждански номер и датата на раждане. Европейската здравноосигурителна карта не съдържа медицински данни.

Този срок е различен в различните държави и е най-добре да го проверите, когато се обърнете към вашата местна здравна институция, за да получите карта.

Ако поискате европейска здравноосигурителна карта, вашата местна институция е длъжна да ви предостави такава, или ако не може да направи това, да ви издаде временно удостоверение, в случай че картата не може да бъде издадена веднага. Ако това не бъде направено, трябва да можете да подадете жалба. Европейската комисия може да ви предложи информация как да упражните своите права и препоръчва първо да се свържете със Solvit, за да разберете как да подадете жалба.

В зависимост от законодателството на страната, в която пребивавате, здравните услуги или са безплатни, или, ако трябва да платите за тях, тези средства ще ви бъдат възстановени. Ако се наложи да платите предварително, картата ви гарантира, че парите ще ви бъдат възстановени в същата държава, или, ако не успеете да изпълните процедурата по възстановяване, от вашата местна здравна институция скоро след връщането ви у дома. Здравните услуги се предоставят в съответствие със законодателството на страната, която посещавате. Ако имате някакви съмнения за здравните услуги и разходите, които се покриват от вашата карта, ви съветваме да се обърнете към здравната институция в страната.

Ако това се наложи, отново ще получите необходимото лечение, което би ви позволило да продължите своята почивка, без да се връщате у дома за лечение. Не забравяйте обаче, че картата ще улесни достъпа ви до медицински услуги на място или възстановяването на средствата, които се е наложило да предплатите. Ето защо, когато пътувате по лични или служебни причини до друга държава, членка на Европейското икономическо пространство, или Швейцария, ви съветваме да носите своята европейска здравноосигурителна карта.

Медицинската етика повелява, че лекарите не могат да откажат да ви лекуват, ако състоянието ви го изисква. При все това не съществува гаранция, че разходите ви ще бъдат възстановени при същите условия, както ако сте били в състояние да докажете статута си на осигурено лице чрез представяне на картата или на еквивалентен документ. Лекарят или медицинското заведение могат да поискат от вас да заплатите пълния размер на разходите или да предплатите част от разходите, която лицата, осигурени в същата държава членка, не би трябвало да заплатят. При спешни случаи вашата здравноосигурителна институция би могла да ви помогне, като изпрати по факс или по електронна поща временно удостоверение, което ви осигурява същата защита както европейската здравноосигурителна карта.

На хората от двете категории (студенти и командировани работници) се издава европейска здравноосигурителна карта, която в техния случай заменя формуляр E 128. Европейската здравноосигурителна карта им осигурява достъп до необходимото лечение, вземайки предвид продължителността на престоя им. Ако сте в командировка или учите, престоят може да бъде относително продължителен и леченията, на които имате право, може да бъдат повече спрямо тези, до които има достъп турист, който пребивава едва няколко дни.

Картата може да бъде използвана, за да улесни достъпа до медицинско лечение, но тя по никакъв начин не е свързана с репатрирането. Картата няма да ви помогне да бъдете транспортирани безплатно у дома, ако се разболеете тежко или пострадате сериозно при злополука. За тези случаи ще ви бъде необходима отделна застраховка.

Да, ако страдате от хронично заболяване (например астма, диабет или рак), имате право, докато пребивавате временно в друга държава членка, да получите лечението, което се смята за необходимо за вашето заболяване. Ако обаче вашето заболяване изисква специално медицинско наблюдение и в частност използването на специални техники или оборудване (например диализа), би било добре да организирате своя престой предварително, за да се уверите, че ще разполагате с достъп до необходимото ви оборудване или лечение. Можете да направите това, като преди да напуснете своята страна, се свържете с местното специализирано медицинско звено в държавата, която ще посещавате.

Да, европейската здравноосигурителна карта покрива разходите за всички видове медицинско лечение във връзка с вашата бременност, включително раждане по време на временното ви пребиваване в друга държава. Ако искате да родите в друга държава обаче, трябва да се свържете с вашата местна здравна институция, тъй като може да ви бъде необходимо специално разрешение (Формуляр S2).

Ако сте забравили или загубили вашата карта, можете да поискате от вашата местна институция да ви бъде изпратено по факс или електронна поща временно удостоверение. То ще ви даде същите права като картата.

Информация за доставчиците на здравни услуги

- Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство,
- Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,
- и Швейцария.

Европейската здравноосигурителна карта бе въведена постепенно от 1 юни 2004 г. до 31 декември 2005 г. От 1 януари 2006 г. тя се издава и признава от всяка една от гореизброените държави.

Европейската здравноосигурителна карта и временното заместващо удостоверение изпълняват еднаква функция. Те удостоверяват, че притежателят им, който се обръща към вас за лечение, е здравно осигурено лице. Отнасяйте се към тези лица като към лицата, осигурени във вашата страна и им предоставяйте лечението, което тяхното състояние изисква, като вземете предвид характера на лечението и очакваната продължителност на престоя им във вашата страна. Прилагат се тарифите, определени от предвидената от закона схема за социално осигуряване.

Да, всички държави-членки използват един и същ дизайн, който включва европейски символ. Целта е да се гарантира лесното разпознаване на картата от лекари или здравни центрове. Картата съдържа известно количество задължителна информация, представена по стандартен начин, така че да може да бъде прочетена независимо от езика на притежателя. Този стандартен дизайн е разположен само от едната страна на картата. Държавите-членки могат да избират свободно дизайна на обратната Ñ страна.

Временно заместващото удостоверение е еквивалентен на европейската здравноосигурителна карта документ. То се използва като неин заместител, когато притежателят е забравил или изгубил своята карта или здравноосигурителната институция не е в състояние да издаде европейска здравноосигурителна карта преди заминаването на лицето. Този документ е със същата стойност като европейската здравноосигурителна карта.

Притежателите на европейска здравноосигурителна карта имат право на всички обезщетения в натура, „медицинската необходимост за които възниква по време на пребиваване на територията на друга държава-членка, като се вземат предвид характера на обезщетенията и предполагаемата продължителност на престоя“. Следователно вие трябва да предоставите всички медицински грижи и лечения, които състоянието на пациента налага, за да може той да продължи престоя си във вашата страна при безопасни медицински условия. Най важно е пациентът да не бъде принуждаван да прекъсва посещението си, за да се върне в собствената си страна за лечение. От друга страна, не сте длъжни да предоставяте определени видове лечение, които могат да почакат до завръщането на пациента у дома (повечето видове стоматологично лечение например). Пациентът може да има трудности с възстановяването на разходи за лечение извън рамките на строго необходимото при временно пребиваване. Някои видове лечение продължават дълго и изискват контролни прегледи — това е несъвместимо с временно пребиваване в друга държава. При подобни случаи, след като пациентът е получил първа помощ, най-добре за него по принцип е да се завърне в собствената си страна при своя лекуващ лекар за по-нататъшни изследвания или определен вид лечение.

Пациентите, които са забравили или изгубили своята карта, могат да помолят здравноосигурителната си институция да им изпрати временно заместващо удостоверение по факс или електронна поща. То е еквивалент на европейската здравноосигурителна карта, който им предоставя същите права на здравни грижи и възстановяване на свързаните с тях разходи при временно пребиваване в друга държава-членка. Това се препоръчва особено при необходимост от хоспитализация.

Учащите и командированите работници могат да получат европейска здравноосигурителна карта вместо формуляр E 128, която им осигурява достъп до необходимо лечение с оглед на продължителността на престоя им. Тъй като престоят може да бъде продължителен, обхватът от терапевтични услуги, покрити от осигуровката, може да бъде по-широк от този за туриста, престояващ в страната само няколко дни.

Целта на европейската здравноосигурителна карта е да улесни достъпа до медицински грижи при временно пребиваване в друга държава-членка и да ускори възстановяването на направените разходи. Тя не съдържа медицинска информация за притежателя (като например кръвна група, минали заболявания и т.н.).