Navigacijski put

Koja su moja prava?

Pravila EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti primjenjuju se u EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj na nacionalne propise o:

Kao i uredbe, pravila o koordinaciji izravno se primjenjuju u svim državama EU-a. Drugim riječima, ona moraju biti uzeta u obzir od strane nacionalnih vlasti i uprave, ustanova socijalne sigurnosti i sudova. Čak i ako se dogodi da su nacionalni zakoni u sukobu s njima, pravila EU-a imaju prednost.

Može biti teško odrediti je li određena naknada obuhvaćena pravilima o koordinaciji. Obratite se Vašoj ustanovi za socijalnu sigurnost kako biste to doznali.
Upotrijebite naš direktorij kako biste pronašli instituciju kojoj ćete se obratiti

Što nije obuhvaćeno

  • Određeni broj posebnih novčanih naknada koje se ne temelje na doprinosima (pomoć oslobođena doprinosa) pružit će se isključivo na teret i od strane ustanove u Vašoj državi boravišta. U većini slučajeva ove naknade se plaćaju ljudima čija je mirovina ili prihod ispod određene razine. Neće biti plaćene ako živite u drugoj državi. Ove naknade su navedene u Dodatku X Uredbe 883/2004.
  • Koordinacija EU-a ne primjenjuje se na socijalnu i medicinsku pomoć: ove naknade se temelje na Vašim sredstvima.
  • Koordinacija EU-a ne primjenjuje se na oporezivanje. Za informacije o Vašem slučaju obratite se poreznim vlastima u Vašoj zemlji.

Još uvijek trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje ste tražili?

Postavite pitanje putem Europe Directa 00800 6 7 8 9 10 11
Riješite probleme s nacionalnom upravom (SOLVIT)
Ostvarite pravni savjet od usluge savjetovanja Vaša Europa