Διαδρομή πλοήγησης

Μικροχρηματοδοτήσεις Progress

 • 05/05/2015

  Interim evaluation of the European progress microfinance facility

  The evaluation serves as an interim evaluation of the European Progress Microfinance Facility, which aims to increase access to finance for microentrepreneurs, including the self-employed. It has a particular focus on, but is not restricted to, groups with limited access to the conventional credit market, such as female entrepreneurs, young entrepreneurs, entrepreneurs belonging to a minority group, entrepreneurs with a disability, etc.

  This publication is available only in electronic format in EN.

 • 05/12/2013

  EaSI - Νέο πρόγραμμα-ομπρέλα της ΕΕ για την κοινωνική πολιτική και την πολιτική για την απασχόληση

  Το EaSI, το νέο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κοινωνική πολιτική και την πολιτική για την απασχόληση, θα βοηθήσει την ΕΕ να εφαρμόσει πιο συνεκτική πολιτική, να ενθαρρύνει την επαγγελματική κινητικότητα και να παράσχει στοχευμένες μικροχρηματοδοτήσεις στα πιο ευάλωτα άτομα. Το EaSI, πρόγραμμα-ομπρέλα στο οποίο συγχωνεύονται Progress, EURES και Μικροχρηματοδοτήσεις Progress, θα συμβάλει αποτελεσματικότερα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης, εστιάζοντας στην κοινωνική καινοτομία. Μάθετε πώς.

  Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

 • 17/07/2012

  Μικροχρηματοδοτήσεις Progress - Πορτρέτα επιχειρηματιών

  Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress (Μικροχρηματοδοτήσεις Progress), που συστάθηκε το 2010, έχει στόχο να αυξήσει την πρόσβαση στις μικροχρηματοδοτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι μικροχρηματοδοτήσεις είναι ένα εργαλείο ζωτικής σημασίας για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης, και δίνει σε ανθρώπους που, διαφορετικά, μπορεί να μην είχαν τη δυνατότητα την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους φιλοδοξίες. Το φυλλάδιο σχετικά με τις Μικροχρηματοδοτήσεις Progress δίνει μια γενική εικόνα των τρόπων που η πρωτοβουλία προωθεί την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη στην Ευρώπη και αναλυτικά στοιχεία για το πώς μπορεί κανείς να κάνει αίτηση για μικροπίστωση. Δείχνει πορτρέτα επιχειρηματιών από ολόκληρη την Ευρώπη που έχουν ήδη επωφεληθεί από τις Μικροχρηματοδοτήσεις Progress. Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στις 22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, και σε ηλεκτρονική μορφή στα ιρλανδικά.

 • 25/07/2011

  Μικροχρηματοδοτήσεις Progress - Δημιουργία ευκαιριών

  Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress (Progress Microfinance) αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ και έχει ως στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστωτικά μέσα για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους μικρή επιχείρηση. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προωθεί την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη μέσω της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης στην Ευρώπη, σε στενό συντονισμό με υφιστάμενα μέσα στήριξης της μικροχρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φυλλάδιο σχετικά με τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress περιέχει συνοπτική επισκόπηση του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων, των δικαιούχων και του τρόπου με τον οποίο τα άτομα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για αυτόν. Το έντυπο διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.