Навигационна пътека

Механизъм за микрофинансиране „Прогрес“

 • 05/05/2015

  Interim evaluation of the European progress microfinance facility

  The evaluation serves as an interim evaluation of the European Progress Microfinance Facility, which aims to increase access to finance for microentrepreneurs, including the self-employed. It has a particular focus on, but is not restricted to, groups with limited access to the conventional credit market, such as female entrepreneurs, young entrepreneurs, entrepreneurs belonging to a minority group, entrepreneurs with a disability, etc.

  This publication is available only in electronic format in EN.

 • 05/12/2013

  ЗиСИ - Нова обединена програма на ЕС за заетост и социална политика

  ЗиСИ, новата общоевропейска програма за заетост и социална политика, ще помогне на ЕС да осигури по-съгласувана политика, да насърчи трудовата мобилност и да осигури целево микрофинансиране за най-уязвимите лица. Сливайки ПРОГРЕС, EURES и „ПРОГРЕС Микрофинансиране“ в една обединена програма, ЗиСИ ще способства за по-ефективното осигуряване на нови работни места и устойчив растеж, като постави акцент върху социалните иновации. Научете как.

  Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

 • 17/07/2012

  Микрофинансиране „Прогрес“ - Портрети на предприемачи

  Европейският механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ (микрофинансиране „Прогрес“), създаден през 2010 г., има за цел да повиши достъпа до микрофинансиране в цяла Европа. Микрофинансирането е жизненоважен инструмент за насърчаване на растежа, който осигурява на хората, нямащи друга възможност, шанс да реализират своите предприемачески амбиции. Брошурата за микрофинансиране „Прогрес“ съдържа преглед на начините, по които инициативата насърчава заетостта и социалното включване в Европа, и подробна информация за това как хората могат да кандидатстват за микрокредит. Тя представя портрети на предприемачи от цяла Европа, които вече са се възползвали от микрофинансиране „Прогрес“. Брошурата се предлага на хартиен носител на 22 официални езика на ЕС и в електронен формат на ирландски език.

 • 25/07/2011

  Микрофинансиране „Прогрес“ - Създаване на възможности

  Европейският механизъм за микрофинансиране Прогрес (Микрофинансиране Прогрес) е инициатива на ЕС, насочена към улесняването на достъпа до кредити за лица, които желаят да стартират свой собствен малък бизнес. Тази инициатива насърчава заетостта и социалното приобщаване чрез предприемачество и самостоятелна заетост в Европа и е тясно координирана чрез наличните инструменти за подпомагане на микрофинансирането в Европейския съюз. Брошурата за Микрофинансиране Прогрес предоставя бърз преглед на инструмента за микрофинансиране, кой може да се ползва от него как хората могат да кандидатстват за него. Брошурата е достъпна в печатен формат на всички официални езици на ЕС.