Navigačný riadok

Mikrofinancovanie Progress - Staňte sa poskytovateľom mikroúverov v rámci mikrofinancovania Progress

Kto sa môže stať poskytovateľom?

Každá verejná alebo súkromná inštitúcia poskytujúca mikrofinančné úvery a/alebo záruky samostatne zárobkovo činným osobám alebo vlastníkom mikropodnikov so sídlom v jednom z 28 členských štátov EÚ.

Aké výhody to prináša?

Budete mať príležitosť:

  • zvýšiť objem poskytovaných úverov a prilákať nových zákazníkov;
  • prilákať nových investorov zo súkromnej sféry a upevniť svoju akcionársku štruktúru;
  • realizovať pilotné projekty a dosiahnuť úspory z rozsahu;
  • prijať udržateľné opatrenia na podporu zamestnanosti.

Koľko to stojí?

So žiadosťami o záruky za mikroúvery sa nespájajú nijaké poplatky okrem možných poplatkov za viazanie zdrojov.

Pokiaľ ide o financované nástroje, ich ceny zohľadňujú podmienky na trhu a použiteľné referenčné sadzby, rizikovú prirážku štátu a protistrany, hospodársku súťaž a nevyhnutné náklady.

Informácie o žiadostiach pre poskytovateľov

Ak chcete požiadať o záruky za mikroúvery (priame záruky alebo protizáruky), zareagujte na výzvu na vyjadrenie záujmu uverejnenú na webovej lokalite Európskeho investičného fondu.

Ak chcete požiadať o financované nástroje (rozličné formy úverov a investícií do imania) prostredníctvom Špeciálneho investičného fondu, ktorý poskytovateľom mikroúverov umožňuje rozšíriť úverové operácie na (budúcich) podnikateľov, vyjadrite svoj záujem mailom na adrese p.eriksson@eif.org (Európsky investičný fond).

Ako sa vyberajú poskytovatelia mikroúverov?

Európsky investičný fond (EIF), ktorý spravuje mikrofinancovanie Progress, hodnotí:

  • či žiadajúca inštitúcia spĺňa štandardné bankové požiadavky;
  • skúsenosti v oblasti mikrofinancovania;
  • finančnú spôsobilosť;
  • finančnú kapacitu;
  • operačné schopnosti ;
  • očakávaný vplyv (napr. objemy a zemepisný dosah).

Ďalšie informácie – webová lokalita Európskeho investičného fondu

Záruky a financované nástroje vrátane postupu podávania žiadostí (len v angličtine)

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress (webová lokalita EIF) (len v angličtine)