Navigačný riadok

Dlhodobá starostlivosť

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

Najnovšie publikácie

14/09/2009

Súhrnná správa o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení za rok 2009 –zhrnutie: Sociálne začlenenie, dôchodky, zdravotná starostlivosť a dlhodobá starostlivosť  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-SK-C

Táto brožúra predstavuje zhrnutie Súhrnnej správy o sociálnej ochrane a so ciálnom začlenení za rok 2009. Na základe národných strategických správ, ktoré načrtávajú národné priority v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, brožúra poskytuje prehľad o kľúčových trendoch na úrovni Európskej únie a národných úrovniach v týchto oblastiach. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

13/10/2008

Dlhodobá starostlivosť v Európskej únii  (13/10/2008)

Catalog N. :KE-81-08-364-SK-N

Zabezpečenie vysokej úrovne ochrany občanov pre rizikom ochorenia a závislosti je zásadným cieľom členských štátov a Európskej únie. Musíme zabezpečiť a zachovať schopnosť našich spoločností poskytovať kvalitné služby dlhodobej starostlivosti všetkým, ktorí ich potrebujú.