Navigačný riadok

Zdravotná starostlivosť

  • 11/11/2010

    Zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v Európskej únii

    Táto brožúra s názvom „Zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v Európskej únii” poskytuje aktualizované informácie o nerovnostiach v oblasti zdravia medzi členskými štátmi Európskej únie a v rámci nich. Skúma niekoľko otázok nerovnosti v oblasti zdravia (najmä strednú dĺžku života), ako aj úlohu determinantov zdravia so špecifickým zameraním na „sociálny gradient”, t.j. sociálny rozmer, ktorý existuje prakticky vo všetkých faktoroch ovplyvňujúcich zdravotný stav. Uvádza konkrétne vysvetlenia o úlohe európskych a národných politík v tejto špecifickej oblasti (vrátane možností financovania) a o ich potenciálnom príspevku k zmierňovaniu nerovností v oblasti zdravia. Nakoniec svoju pozornosť obracia na tri prípadové štúdie, ktoré popisujú prínosy dosiahnuté v oblastiach, ako je zdravie detí, zdravie uchádzačov o zamestnanie a zdravotný stav etnických menšín. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

  • 26/02/2008

    Missoc 2007

    The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.