Navigācijas ceļš

Veselības aprūpe

  • 11/11/2010

    Nevienlīdzības samazināšana veselības jomā Eiropas Savienībā

    Šajā brošūrā “Nevienlīdzības samazināšana veselības jomā Eiropas Savienībā” sniegta jaunākā informācija par nevienlīdzību veselības jomā Eiropas Savienības dalībvalstīs un starp dalībvalstīm. Tajā aplūkoti vairāki faktori, kas raksturo nevienlīdzību veselības jomā (it sevišķi — paredzamais dzīves ilgums), un izvērtēta veselību noteicošo faktoru loma, īpaši uzsverot sociālo kontekstu jeb sociālo dimensiju, kas pastāv gandrīz visos faktoros, kuri ietekmē veselības stāvokli. Brošūrā skaidrota Eiropas un valsts līmeņa politikas nozīme šajā jomā (arī finansiālā atbalsta iespējas) un politikas iespējamais ieguldījums nevienlīdzības mazināšanā veselības jomā. Brošūrā ir izklāstīti trīs pētījumi un to rezultāti tādās jomās kā bērnu veselība, darba meklētāju veselība un etnisko minoritāšu veselības stāvoklis.Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

  • 26/02/2008

    Missoc 2007

    The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.