Navigatsioonitee

Tervishoid

  • 11/11/2010

    Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus

    Käesolevas brošüüris „Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus” on toodud uuendatud teave tervisealase ebavõrdsuse kohta Euroopa Liidu liikmesriikide sees ja liikmesriikide vahel. Antakse ülevaade mitmest tervisealase ebavõrdsuse küsimusest (iseäranis oodatavast elueast) ja uuritakse lähemalt tervisemõjurite rolli, keskendudes eriti „sotsiaalsele gradiendile”, st sotsiaalsele mõõtmele, mis on olemas praktiliselt iga terviseseisundit mõjutava teguri puhul. Euroopa ja riikliku poliitika rolli kohta selles kindlas küsimuses (k.a rahastamisvõimalused) ja nende võimaliku panuse kohta tervisealase ebavõrdsuse vähendamisse on toodud üksikasjalikud selgitused. Lõpuks on välja toodud kolm juhtumianalüüsi, kus kirjeldatakse edusamme, mis on saavutatud sellistel aladel nagu laste tervis, tööotsijate tervis ja rahvuslike vähemuste tervislik seisund. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

  • 26/02/2008

    Missoc 2007

    The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.