Διαδρομή πλοήγησης

Υγειονομική περίθαλψη

  • 11/11/2010

    Η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

    Το παρόν φυλλάδιο που φέρει τον τίτλο «Η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ανισότητες μεταξύ και στο εσωτερικό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζει μια ανασκόπηση πλήθους θεμάτων που αφορούν τις ανισότητες στον τομέα της υγείας (κυρίως το προσδόκιμο επιβίωσης) και εξετάζει το ρόλο των συντελεστών υγείας με ιδιαίτερη έμφαση στην «κοινωνική διαβάθμιση», δηλ. την κοινωνική διάσταση που υπάρχει σε σχεδόν όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση υγείας. Παρέχει ειδικές επεξηγήσεις σχετικά με το ρόλο των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών σε αυτόν το συγκεκριμένο τομέα (συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών χρηματοδότησης) και τη δυνητική συμβολή τους στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Τέλος, παρουσιάζει τρεις μελέτες περίπτωσης που περιγράφουν τα οφέλη που επιτεύχθηκαν σε τομείς όπως η περίθαλψη παιδιών, η υγεία των αιτούντων εργασία και η κατάσταση υγείας των εθνοτικών μειονοτήτων.

  • 26/02/2008

    Missoc 2007

    The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.