Навигационна пътека

Здравеопазване

  • 11/11/2010

    Намаляване на неравенствата по отношение на здравето в Европейския съюз

    Тази брошура, озаглавена „Намаляване на неравенствата по отношение на здравето в Европейския съюз“, дава актуална информация за неравенствата по отношение на здравето между държавите членки на ЕС и в рамките на техните територии. Тя разглежда няколко елемента, свързани с неравенствата по отношение на здравето (особено продължителността на живота) и изследва ролята на детерминантите на здравето със специален акцент върху „Социалния градиент“, т.е. Социалното измерение, което присъства почти във всички фактори, които оказват влияние върху здравословното състояние. Представени са конкретни обяснения за ролята на европейските и националните политики в тази специфична област (включително възможности за финансиране) и за техния потенциален принос за намаляване на неравенствата по отношение на здравето. Представени са и три казуса, които описват ползите, постигнати в области като детското здраве, здравето на търсещите работа и здравословното състояние на етническите малцинства. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

  • 26/02/2008

    Missoc 2007

    The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.