Navigačný riadok

Sociálna ochrana a sociálne začlenenie

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

11/11/2010

Zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v Európskej únii  (11/11/2010)

Catalog N. :KE-30-10-290-SK-C

Zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v Európskej únii

Táto brožúra s názvom „Zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v Európskej únii” poskytuje aktualizované informácie o nerovnostiach v oblasti zdravia medzi členskými štátmi Európskej únie a v rámci nich. Skúma niekoľko otázok nerovnosti v oblasti zdravia (najmä strednú dĺžku života), ako aj úlohu determinantov zdravia so špecifickým zameraním na „sociálny gradient”, t.j. sociálny rozmer, ktorý existuje prakticky vo všetkých faktoroch ovplyvňujúcich zdravotný stav. Uvádza konkrétne vysvetlenia o úlohe európskych a národných politík v tejto špecifickej oblasti (vrátane možností financovania) a o ich potenciálnom príspevku k zmierňovaniu nerovností v oblasti zdravia. Nakoniec svoju pozornosť obracia na tri prípadové štúdie, ktoré popisujú prínosy dosiahnuté v oblastiach, ako je zdravie detí, zdravie uchádzačov o zamestnanie a zdravotný stav etnických menšín. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+