Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Liknande publikationer

 • 11/11/2015

  Icke-bindande vägledning till god praxis vid tillämpningen av direktiv 2013/35/EU Elektromagnetiska fält - Volym 1: Praktisk vägledning

  I direktiv 2013/35/EU fastställs minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med elektromagnetiska fält. Denna praktiska vägledning är tänkt att visa arbetsgivarna, särskilt små och medelstora företag, vad de måste göra för att uppfylla kraven i direktivet. Den kan dock även vara användbar för arbetstagare, arbetstagarorganisationer och tillsynsmyndigheter i medlemsstaterna. Den består av två volymer och en särskild vägledning för små och medelstora företag. Volym 1 av den praktiska vägledningen innehåller råd om hur man gör riskbedömningar och ytterligare råd om vilka möjligheter som står till buds när arbetsgivarna vill vidta ytterligare skyddsåtgärder eller förebyggande åtgärder. Volym 2 innehåller tolv fallstudier som visar hur arbetsgivarna kan utföra bedömningarna och illustrerar vissa av de möjliga förebyggande åtgärderna och skyddsåtgärderna. Fallstudierna avser generiska arbetsplatser, men sammanställdes med utgångspunkt i verkliga arbetssituationer. Vägledningen för små och medelstora företag hjälper dig att göra en inledande bedömning av riskerna förenade med elektromagnetiska fält på din arbetsplats. Med ledning av resultatet från bedömningen kan du avgöra om ytterligare åtgärder måste vidtas till följd av direktivet om elektromagnetiska fält. Denna publikation finns tillgänglig i elektroniskt format på EU:s alla officiella språk.

 • 07/06/2017

  Europeisk vägledning för förebyggande av risker i små fiskefartyg

  Syftet med den här handledningen är att förebygga risker för små fiskefartyg och för dem som arbetar ombord på dem, så att både båtar och besättning kommer tillbaka välbehållna. Eftersom ungefär 80 % av EU:s hela fiskeflotta utgörs av den här typen av fartyg och eftersom antalet dödsfall, skador och förlorade fartyg ligger på en oacceptabelt hög nivå, är den här handledningen viktig när det gäller att förebygga risker och skydda fiskarna som yrkesgrupp. De olika modulerna i handledningen är inriktade på viktiga områden som fartyget, besättningen, fiskeverksamheten, exempel ur verkligheten och riskbedömning. Det finns också information om flythjälpmedel, stabilitet, första hjälpen, arbetsutrustning och krisövningar. En ordlista, illustrationer, foton och diagram bidrar till att framhäva de viktigaste punkterna i handledningen, vilket gör den till en ytterst användarvänlig uppslagsbok.

  Denna publikation finns tillgänglig i tryckt och elektroniskt format på alla officiella EU-språk.

 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

  Some annexes and an executive summary are downloadable separately.