Navigačný riadok

Katalóg publikácií

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

11/11/2015

Nezáväzná príručka osvedčených postupov na vykonávanie smernice 2013/35/EÚ o elektromagnetických poliach - Zväzok 1 – Praktická príručka  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-SK-N

V smernici 2013/35/EÚ sa stanovujú minimálne bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z elektromagnetických polí (EMP). Cieľom tejto praktickej príručky je pomôcť zamestnávateľom, najmä malým a stredným podnikom, pochopiť, čo budú musieť urobiť na zaistenie súladu s uvedenou smernicou. Môže však byť užitočná aj pre pracovníkov, zástupcov pracovníkov a regulačné orgány v členských štátoch. Pozostáva z dvoch zväzkov a osobitnej príručky pre MSP. Zväzok 1 praktickej príručky radí, ako posúdiť riziká a poskytuje ďalšie usmernenie o prípadných dostupných možnostiach, ak musia zamestnávatelia prijať dodatočné ochranné či preventívne opatrenia. V zväzku 2 sa uvádza dvanásť prípadových štúdií, ktoré zamestnávateľom ukazujú, ako pristupovať k posúdeniam, a poskytujú názorné príklady niektorých preventívnych a ochranných opatrení, ktoré možno zvoliť a prijať. Prípadové štúdie sa uvádzajú v kontexte vzorových pracovísk, boli však zostavené na základe skutočných pracovných situácií.
Príručka pre MSP pomôže pri počiatočnom posudzovaní rizík vyplývajúcich z EMP na vašom pracovisku. Na základe výsledku tohto posúdenia vám pomôže rozhodnúť, či treba vzhľadom na smernicu o EMP prijať ďalšie opatrenia. Táto publikácia je k dispozícii v elektronickej podobe vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

23/01/2017

Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it  (23/01/2017)

Catalog N. :KE0217044

Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

K dispozícii na stránkach EU bookshop

pdf Stiahnuť PDF verziu

English

Počet prevzatí:143

Súvisiace publikácie

25/11/2016

REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)  (25/11/2016)

Catalog N. :KE-04-16-282-EN-N

This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.

11/11/2015

Nezáväzná príručka osvedčených postupov pri vykonávaní smernice 2013/35/EÚ - o elektromagnetických poliach  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-SK-N

V smernici 2013/35/EÚ sa stanovujú minimálne bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z elektromagnetických polí (EMP). Intenzitu EMP na pracovisku však bude musieť počítať či merať len málo zamestnávateľov. Povaha vykonávanej práce predstavuje vo väčšine prípadov nízke riziká, čo sa dá pomerne jednoducho zistiť. Príručka vám má pomôcť pochopiť, ako sa môže smernica o EMP týkať vašej práce. Nie je právne záväzná a neposkytuje výklad prípadných osobitných právnych požiadaviek, ktoré sa na vás vzťahujú. Preto ju treba vykladať v spojení so smernicou o EMP, s rámcovou smernicou (89/391/EHS) a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Príručka je vypracovaná tak, aby zamestnávatelia, ktorí už spĺňajú požiadavky, boli schopní rýchlo určiť riziká. Podrobnejšie informácie vrátane informácií o posúdení vystavenia EMP a preventívnych opatreniach možno nájsť v komplexnej nezáväznej príručke osvedčených postupov pri vykonávaní smernice 2013/35/EÚ.

Táto publikácia je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

11/11/2015

Praktická príručka osvedčených postupov na vykonávanie smernice 2013/35/EÚ o elektromagnetických poliach - Zväzok 2 – Prípadové štúdie  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-SK-N

V smernici 2013/35/EÚ sa stanovujú minimálne bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z elektromagnetických polí (EMP). Cieľom tejto praktickej príručky je pomôcť zamestnávateľom, najmä malým a stredným podnikom, pochopiť, čo budú musieť urobiť na zaistenie súladu s uvedenou smernicou. Môže však byť užitočná aj pre pracovníkov, zástupcov pracovníkov a regulačné orgány v členských štátoch. Pozostáva z dvoch zväzkov a osobitnej príručky pre MSP. Zväzok 1 praktickej príručky radí, ako posúdiť riziká a poskytuje ďalšie usmernenie o prípadných dostupných možnostiach, ak musia zamestnávatelia prijať dodatočné ochranné či preventívne opatrenia. V zväzku 2 sa uvádza dvanásť prípadových štúdií, ktoré zamestnávateľom ukazujú, ako pristupovať k posúdeniam, a poskytujú názorné príklady niektorých preventívnych a ochranných opatrení, ktoré možno zvoliť a prijať. Prípadové štúdie sa uvádzajú v kontexte vzorových pracovísk, boli však zostavené na základe skutočných pracovných situácií.
Príručka pre MSP pomôže pri počiatočnom posudzovaní rizík vyplývajúcich z EMP na vašom pracovisku. Na základe výsledku tohto posúdenia vám pomôže rozhodnúť, či treba vzhľadom na smernicu o EMP prijať ďalšie opatrenia. Táto publikácia je k dispozícii v elektronickej podobe vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Bezpečnosť a ochrana zdraviapracovníkovv poľnohospodárstve, chovehospodárskych zvierat, záhradníctvea lesnom hospodárstve  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-SK-C

Táto publikácia je podporovaná v rámci Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu –PROGRESS (2007 – 2013).Tento program vykonáva Európska komisia. Program bol zavedený s cieľom finančne podporovať realizáciu cieľovEurópskej únie v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a rovnakých príležitostí a tak prispieť k splneniucieľov stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach.Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované strany, ktoré môžu pomôcť pri formovanírozvoja primeraných a účinných právnych predpisov a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostív celej EÚ-27, v krajinách EZVO, EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách, ktoré sa usilujú stať sa kandidátskymikrajinami EÚ.