Navigačný riadok

Katalóg publikácií

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. : KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. : KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

14/10/2011

Riziká týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v sektore zdravotníctva - Príručka prevencie a správnej praxe  (14/10/2011)

Catalog N. : KE-31-11-047-SK-N

Hlavným cieľom tejto príručky je predstaviť aktuálne technické a vedecké poznatky týkajúce sa prevencie najvýznamnejších rizík v zdravotníctve, predovšetkým biologických rizík, rizík poškodenia podporno-pohybovej sústavy, psychosociálnych a chemických rizík, a podporiť zavádzanie príslušných platných smerníc Spoločenstva. Sú v nej načrtnuté a vysvetlené praktické nástroje, ktoré majú zamestnávateľom pomôcť pri identifikácii rizík pre zdravie a bezpečnosť ich zamestnancov a usmerniť ich pri zavádzaní preventívnych opatrení v zdravotníckych zariadeniach. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku a v elektronickej forme vo všetkých ostatných úradných jazykoch Európskej únie. Odkazy v tejto publikácii boli v čase dokončenia rukopisu funkčné.

29/04/2011

Nezáväzná príručka osvedčených postupov na vykonávanie smernice 2006/25/ES „Umelé optické žiarenie“  (29/04/2011)

Catalog N. : KE-30-10-384-SK-N

Na väčšine pracovísk sa vyskytujú zdroje umelého optického žiarenia a smernica 2006/25/ES stanovuje minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia pracovníkov takýmto zdrojom. Nezáväzný návod Európskej komisie pre správny postup pri uplatnení smernice 2006/25/ES predne vymedzuje aplikácie s minimálnym rizikom a poskytuje usmernenie v ostatných otázkach. Návod stanovuje metodiku hodnotenia a uvádza opatrenia na zníženie rizík a kontrolu nepriaznivých účinkov na zdravie. Táto publikácia je dostupná v tlačenej forme v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku a v elektronickom formáte vo všetkých ostatných úradných jazykoch EÚ. Tiež je k dispozícii CD obsahujúce 22 jazykových verzií (katalógové číslo: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).

17/03/2011

Nové pravidlá pre európske zamestnanecké rady - Prehľad o smernici 2009/38/ES  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-31-11-034-SK-C

Európske zamestnanecké rady (EZR) sú orgány, prostredníctvom ktorých centrálne vedenie informuje a konzultuje s európskymi zamestnancami danej spoločnosti o pokroku a významných rozhodnutiach. Smernica 2009/38/ES posilňuje právo zamestnancov na nadnárodné informácie a konzultácie a podporuje vytvorenie EZR. V tejto brožúre sú uvedené hlavné črty EZR a ciele smernice. Sú v ňom vysvetlené nové ustanovenia na zriadenie a prevádzkovanie EZR spolu s úlohou zástupcov zamestnancov, rokovacími postupmi a harmonogramom realizácie. Brožúra opisuje koncepty informácií a konzultácií a aspekty týkajúce sa prispôsobenia a kontinuity EZR. Nakoniec sú poskytnuté ďalšie informačné, propagačné a finančné zdroje, rovnako ako kontaktné miesta. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

17/03/2011

Nezáväzná príručka osvedčených postupov na účely vysvetlenia a vykonávania smernice č. 92/57/EHS o „staveniskách“  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-30-10-351-SK-C

V tejto nezáväznej príručke sa nachádzajú praktické informácie, pomocou ktorých môžete pochopiť Smernicu 92/57/EHS o zavedení minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na dočasných alebo lokalitne sa meniacich staveniskách a implementovať ju. Cieľom príručky je na základe vysvetlenia smernice, ako aj predstavenia osvedčených postupov a príkladov, pomôcť všetkým zúčastneným stranám vrátane klientov, stavebných dozorcov, návrhárov, koordinátorov, dodávateľov či iných zamestnávateľov, robotníkov, zásobovateľov a ostatných účastníkov procesu výstavby v nasledujúcich oblastiach: • pri pochopení a implementácii všeobecných princípov prevencie (Kapitola 1); • pri pochopení požiadaviek Smernice o zavedení minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek vrátane informácii o rozsahu aplikácie, pochopení povinností a úloh účastníkov či požadovanej dokumentácii (Kapitola 2); • identifikovaním niektorých typických nebezpečenstiev a rizík, ktoré hrozia počas stavebných prác (Kapitola 3); • pri správe rizika počas celého trvania stavebných projektov od prípravy projektu, cez výstavbu, až po fázu dokončovania (Kapitola 4); • zhrnutím povinností účastníkov podľa jednotlivých fáz (Kapitola 5). Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej podobe v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku a v elektronickej podobe vo všetkých ostatných úradných jazykoch Európskej únie. K dispozícii je aj disk CD, ktorý obsahuje 22 jazykových verzií (Katalógové číslo: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4).