Navigačný riadok

Katalóg publikácií

19/08/2013

Chemické označenia sa menia – aký to má vplyv na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov?

Chemické označenia sa menia – aký to má vplyv na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov?

Počas niekoľkých nadchádzajúcich rokov sa nariadením EÚ o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok a zmesí (tzv. nariadenie CLP) bude meniť spôsob klasifikácie chemických výrobkov s cieľom identifikovať súvisiace nebezpečenstvá. Z tohto dôvodu sa zmenia informácie, ktoré sa poskytujú používateľom chemických látok na etiketách a kartách bezpečnostných údajov. Osoby, ktoré pracujú s chemickými látkami sa budú musieť prispôsobiť týmto zmenám a tento dokument im poskytuje praktické usmernenia. Konkrétne vysvetľuje, aký vplyv budú mať tieto zmeny na povinnosti vyplývajúce z rôznych smerníc EÚ zameraných na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov (smernica o rizikách súvisiacich s chemickými faktormi, smernica o karcinogénoch a mutagénoch, smernica o bezpečnostných označeniach, smernica o ochrane tehotných pracovníčok a smernica o ochrane mladých ľudí pri práci).

Stiahnuť PDF verziu
Počet prevzatí: 38928
Catalog N. : KE-30-13-227-SK-C

K dispozícii na stránkach