Navigačný riadok

Katalóg publikácií

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

11/11/2015

Nezáväzná príručka osvedčených postupov na vykonávanie smernice 2013/35/EÚ o elektromagnetických poliach - Zväzok 1 – Praktická príručka  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-SK-N

V smernici 2013/35/EÚ sa stanovujú minimálne bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z elektromagnetických polí (EMP). Cieľom tejto praktickej príručky je pomôcť zamestnávateľom, najmä malým a stredným podnikom, pochopiť, čo budú musieť urobiť na zaistenie súladu s uvedenou smernicou. Môže však byť užitočná aj pre pracovníkov, zástupcov pracovníkov a regulačné orgány v členských štátoch. Pozostáva z dvoch zväzkov a osobitnej príručky pre MSP. Zväzok 1 praktickej príručky radí, ako posúdiť riziká a poskytuje ďalšie usmernenie o prípadných dostupných možnostiach, ak musia zamestnávatelia prijať dodatočné ochranné či preventívne opatrenia. V zväzku 2 sa uvádza dvanásť prípadových štúdií, ktoré zamestnávateľom ukazujú, ako pristupovať k posúdeniam, a poskytujú názorné príklady niektorých preventívnych a ochranných opatrení, ktoré možno zvoliť a prijať. Prípadové štúdie sa uvádzajú v kontexte vzorových pracovísk, boli však zostavené na základe skutočných pracovných situácií.
Príručka pre MSP pomôže pri počiatočnom posudzovaní rizík vyplývajúcich z EMP na vašom pracovisku. Na základe výsledku tohto posúdenia vám pomôže rozhodnúť, či treba vzhľadom na smernicu o EMP prijať ďalšie opatrenia. Táto publikácia je k dispozícii v elektronickej podobe vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

25/11/2016

REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)  (25/11/2016)

Catalog N. :KE-04-16-282-EN-N

This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.

11/11/2015

Praktická príručka osvedčených postupov na vykonávanie smernice 2013/35/EÚ o elektromagnetických poliach - Zväzok 2 – Prípadové štúdie  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-SK-N

V smernici 2013/35/EÚ sa stanovujú minimálne bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z elektromagnetických polí (EMP). Cieľom tejto praktickej príručky je pomôcť zamestnávateľom, najmä malým a stredným podnikom, pochopiť, čo budú musieť urobiť na zaistenie súladu s uvedenou smernicou. Môže však byť užitočná aj pre pracovníkov, zástupcov pracovníkov a regulačné orgány v členských štátoch. Pozostáva z dvoch zväzkov a osobitnej príručky pre MSP. Zväzok 1 praktickej príručky radí, ako posúdiť riziká a poskytuje ďalšie usmernenie o prípadných dostupných možnostiach, ak musia zamestnávatelia prijať dodatočné ochranné či preventívne opatrenia. V zväzku 2 sa uvádza dvanásť prípadových štúdií, ktoré zamestnávateľom ukazujú, ako pristupovať k posúdeniam, a poskytujú názorné príklady niektorých preventívnych a ochranných opatrení, ktoré možno zvoliť a prijať. Prípadové štúdie sa uvádzajú v kontexte vzorových pracovísk, boli však zostavené na základe skutočných pracovných situácií.
Príručka pre MSP pomôže pri počiatočnom posudzovaní rizík vyplývajúcich z EMP na vašom pracovisku. Na základe výsledku tohto posúdenia vám pomôže rozhodnúť, či treba vzhľadom na smernicu o EMP prijať ďalšie opatrenia. Táto publikácia je k dispozícii v elektronickej podobe vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

11/11/2015

Nezáväzná príručka osvedčených postupov pri vykonávaní smernice 2013/35/EÚ - o elektromagnetických poliach  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-SK-N

V smernici 2013/35/EÚ sa stanovujú minimálne bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z elektromagnetických polí (EMP). Intenzitu EMP na pracovisku však bude musieť počítať či merať len málo zamestnávateľov. Povaha vykonávanej práce predstavuje vo väčšine prípadov nízke riziká, čo sa dá pomerne jednoducho zistiť. Príručka vám má pomôcť pochopiť, ako sa môže smernica o EMP týkať vašej práce. Nie je právne záväzná a neposkytuje výklad prípadných osobitných právnych požiadaviek, ktoré sa na vás vzťahujú. Preto ju treba vykladať v spojení so smernicou o EMP, s rámcovou smernicou (89/391/EHS) a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Príručka je vypracovaná tak, aby zamestnávatelia, ktorí už spĺňajú požiadavky, boli schopní rýchlo určiť riziká. Podrobnejšie informácie vrátane informácií o posúdení vystavenia EMP a preventívnych opatreniach možno nájsť v komplexnej nezáväznej príručke osvedčených postupov pri vykonávaní smernice 2013/35/EÚ.

Táto publikácia je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

19/08/2013

Chemické označenia sa menia – aký to má vplyv na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-SK-C

Počas niekoľkých nadchádzajúcich rokov sa nariadením EÚ o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok a zmesí (tzv. nariadenie CLP) bude meniť spôsob klasifikácie chemických výrobkov s cieľom identifikovať súvisiace nebezpečenstvá. Z tohto dôvodu sa zmenia informácie, ktoré sa poskytujú používateľom chemických látok na etiketách a kartách bezpečnostných údajov. Osoby, ktoré pracujú s chemickými látkami sa budú musieť prispôsobiť týmto zmenám a tento dokument im poskytuje praktické usmernenia. Konkrétne vysvetľuje, aký vplyv budú mať tieto zmeny na povinnosti vyplývajúce z rôznych smerníc EÚ zameraných na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov (smernica o rizikách súvisiacich s chemickými faktormi, smernica o karcinogénoch a mutagénoch, smernica o bezpečnostných označeniach, smernica o ochrane tehotných pracovníčok a smernica o ochrane mladých ľudí pri práci).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

11/06/2012

Bezpečnosť a ochrana zdraviapracovníkovv poľnohospodárstve, chovehospodárskych zvierat, záhradníctvea lesnom hospodárstve  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-SK-C

Táto publikácia je podporovaná v rámci Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu –PROGRESS (2007 – 2013).Tento program vykonáva Európska komisia. Program bol zavedený s cieľom finančne podporovať realizáciu cieľovEurópskej únie v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a rovnakých príležitostí a tak prispieť k splneniucieľov stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach.Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované strany, ktoré môžu pomôcť pri formovanírozvoja primeraných a účinných právnych predpisov a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostív celej EÚ-27, v krajinách EZVO, EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách, ktoré sa usilujú stať sa kandidátskymikrajinami EÚ.

14/10/2011

Riziká týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v sektore zdravotníctva - Príručka prevencie a správnej praxe  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-SK-N

Hlavným cieľom tejto príručky je predstaviť aktuálne technické a vedecké poznatky týkajúce sa prevencie najvýznamnejších rizík v zdravotníctve, predovšetkým biologických rizík, rizík poškodenia podporno-pohybovej sústavy, psychosociálnych a chemických rizík, a podporiť zavádzanie príslušných platných smerníc Spoločenstva. Sú v nej načrtnuté a vysvetlené praktické nástroje, ktoré majú zamestnávateľom pomôcť pri identifikácii rizík pre zdravie a bezpečnosť ich zamestnancov a usmerniť ich pri zavádzaní preventívnych opatrení v zdravotníckych zariadeniach. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku a v elektronickej forme vo všetkých ostatných úradných jazykoch Európskej únie. Odkazy v tejto publikácii boli v čase dokončenia rukopisu funkčné.