Navigačný riadok

Súvisiace publikácie

 • 11/11/2015

  Nezáväzná príručka osvedčených postupov na vykonávanie smernice 2013/35/EÚ o elektromagnetických poliach - Zväzok 1 – Praktická príručka

  V smernici 2013/35/EÚ sa stanovujú minimálne bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z elektromagnetických polí (EMP). Cieľom tejto praktickej príručky je pomôcť zamestnávateľom, najmä malým a stredným podnikom, pochopiť, čo budú musieť urobiť na zaistenie súladu s uvedenou smernicou. Môže však byť užitočná aj pre pracovníkov, zástupcov pracovníkov a regulačné orgány v členských štátoch. Pozostáva z dvoch zväzkov a osobitnej príručky pre MSP. Zväzok 1 praktickej príručky radí, ako posúdiť riziká a poskytuje ďalšie usmernenie o prípadných dostupných možnostiach, ak musia zamestnávatelia prijať dodatočné ochranné či preventívne opatrenia. V zväzku 2 sa uvádza dvanásť prípadových štúdií, ktoré zamestnávateľom ukazujú, ako pristupovať k posúdeniam, a poskytujú názorné príklady niektorých preventívnych a ochranných opatrení, ktoré možno zvoliť a prijať. Prípadové štúdie sa uvádzajú v kontexte vzorových pracovísk, boli však zostavené na základe skutočných pracovných situácií.
  Príručka pre MSP pomôže pri počiatočnom posudzovaní rizík vyplývajúcich z EMP na vašom pracovisku. Na základe výsledku tohto posúdenia vám pomôže rozhodnúť, či treba vzhľadom na smernicu o EMP prijať ďalšie opatrenia. Táto publikácia je k dispozícii v elektronickej podobe vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

 • 07/06/2017

  Európska príručka v oblasti predchádzania rizikám na malých rybárskych plavidlách

  Tieto pokyny sú určené na predchádzanie nebezpečenstvu, ktorému môžu čeliť malé rybárske plavidlá a osoby, ktoré na nich pracujú, s cieľom umožniť plavidlám a ich posádkam, aby sa z plavieb vracali bez ujmy a v zdraví. Vzhľadom na to, že tieto plavidlá predstavujú približne 80 % celej rybárskej flotily EÚ a že počet smrteľných úrazov, zranených osôb a stratených plavidiel presahuje únosnú mieru, majú tieto pokyny rozhodujúci význam pri predchádzaní nebezpečenstvu a ochrane širších rybárskych komunít. Pokyny obsahujú rôzne moduly, ktoré sa zameriavajú na kľúčové oblasti, najmä na plavidlo, posádku, rybolovné činnosti, skutočné prípady, posúdenie rizík a ďalšie informácie, ako napr. nadnášacie prostriedky, stabilita, prvá pomoc, pracovné vybavenie a nácviky núdzových situácií. Vďaka glosáru s ilustráciami, fotografiami a grafmi, ktoré slúžia na zdôraznenie dôležitých bodov, je používanie týchto pokynov veľmi jednoduché.

  Táto publikácia je dostupná v tlačenej aj elektronickej verzii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

  Some annexes and an executive summary are downloadable separately.

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.