Navigačný riadok

Katalóg publikácií

17/03/2011

Nezáväzná príručka osvedčených postupov na účely vysvetlenia a vykonávania smernice č. 92/57/EHS o „staveniskách“

Nezáväzná príručka osvedčených postupov na účely vysvetlenia a vykonávania smernice č. 92/57/EHS o „staveniskách“

V tejto nezáväznej príručke sa nachádzajú praktické informácie, pomocou ktorých môžete pochopiť Smernicu 92/57/EHS o zavedení minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na dočasných alebo lokalitne sa meniacich staveniskách a implementovať ju. Cieľom príručky je na základe vysvetlenia smernice, ako aj predstavenia osvedčených postupov a príkladov, pomôcť všetkým zúčastneným stranám vrátane klientov, stavebných dozorcov, návrhárov, koordinátorov, dodávateľov či iných zamestnávateľov, robotníkov, zásobovateľov a ostatných účastníkov procesu výstavby v nasledujúcich oblastiach: • pri pochopení a implementácii všeobecných princípov prevencie (Kapitola 1); • pri pochopení požiadaviek Smernice o zavedení minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek vrátane informácii o rozsahu aplikácie, pochopení povinností a úloh účastníkov či požadovanej dokumentácii (Kapitola 2); • identifikovaním niektorých typických nebezpečenstiev a rizík, ktoré hrozia počas stavebných prác (Kapitola 3); • pri správe rizika počas celého trvania stavebných projektov od prípravy projektu, cez výstavbu, až po fázu dokončovania (Kapitola 4); • zhrnutím povinností účastníkov podľa jednotlivých fáz (Kapitola 5). Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej podobe v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku a v elektronickej podobe vo všetkých ostatných úradných jazykoch Európskej únie. K dispozícii je aj disk CD, ktorý obsahuje 22 jazykových verzií (Katalógové číslo: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4).

Stiahnuť PDF verziu
Počet prevzatí: 55818
Catalog N. : KE-30-10-351-SK-C

K dispozícii na stránkach