Navigačný riadok

Katalóg publikácií

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

27/09/2011

PROGRESS v akcii: program EÚ pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu 2007 – 2013  (27/09/2011)

Catalog N. :KE-30-11-242-SK-C

PROGRESS v akcii: program EÚ pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu 2007 – 2013

PROGRESS (2007-2013) je program EÚ pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu, zriadený na poskytovanie finančnej podpory pri prispievaní k uplatňovaniu stratégie Európa 2020. Toto zverejnenie opisuje v hlavných rysoch dlhodobé a krátkodobé ciele programu a poskytuje niekoľko príkladov, ako program podporuje rozvoj a koordináciu európskej zamestnanosti a sociálnej politiky a ako sa zapájajú rozličné zainteresované strany do tvorby politiky na úrovni EÚ a na národnej úrovni. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.