Navigačný riadok

Katalóg publikácií

28/07/2011

Sociálny rozmer stratégie Európa 2020 : Správa Výboru pre sociálnu ochranu na rok 2011 - Súhrn

Sociálny rozmer stratégie Európa 2020 : Správa Výboru pre sociálnu ochranu na rok 2011 - Súhrn

Výbor pre sociálnu ochranu (Social Protection Committee, SPC), politické fórum členských štátov a Európskej komisie, vydal správu Sociálny rozmer stratégie Európa 2020 za rok 2011. Táto brožúra obsahuje zhrnutie obsahu správy, základné informácie o činnosti výboru SPC, opis cieľov EÚ v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia a analýzu aktuálneho stavu a trendov vývoja v tejto oblasti. Súčasne obsahuje hodnotenie politík zameraných na obmedzenie a prevenciu chudoby a náčrt kľúčových záverov prijatých výborom SPC. Zahŕňa aj podrobnejšie informácie o vybratých vnútroštátnych programoch a nástrojoch EÚ na riešenie chudoby a sociálneho vylúčenia. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Stiahnuť PDF verziu
Počet prevzatí: 51055
Catalog N. : KE-BB-11-001-SK-C

K dispozícii na stránkach