Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

11/11/2015

Niewiążący poradnik dobrych praktyk w zakresie wdrażania dyrektywy 2013/35/UE o polach elektromagnetycznych - Tom 1. Praktyczny przewodnik  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-PL-N

Dyrektywa 2013/35/UE ustanawia minimalne wymogi w zakresie bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na zagrożenia związane z polami elektromagnetycznymi. Niniejszy poradnik został przygotowany, aby pomóc pracodawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom, w zrozumieniu, co powinni zrobić, aby spełnić wymogi dyrektywy. Może on jednak również być przydatny dla pracowników, przedstawicieli pracowników i organów regulacyjnych w państwach członkowskich. Składa się on z dwóch tomów i specjalnego poradnika dla MŚP. W tomie 1 poradnika zawarto porady dotyczące przeprowadzania oceny ryzyka oraz dalsze porady dotyczące opcji, które mogą mieć zastosowanie, gdy pracodawcy muszą wdrożyć dodatkowe środki ochronne i zapobiegawcze. W tomie 2 przedstawiono dwanaście analiz konkretnych przypadków, w których pokazano pracodawcom, jak przeprowadzać ocenę, oraz przedstawiono niektóre ze środków ochronnych i zapobiegawczych, które mogliby oni wybrać i stosować. Analizy konkretnych przypadków zostały przedstawione w kontekście typowych miejsc pracy, ale oparte są na rzeczywistych sytuacjach. Poradnik dla MŚP pomoże Państwu w przeprowadzaniu wstępnej oceny ryzyka wynikającego z narażenia na działanie pola elektromagnetycznego na stanowisku pracy. Na podstawie wyników tej oceny będą Państwo mogli łatwiej zdecydować, czy konieczne jest podjęcie dalszych działań zgodnie z dyrektywą o polach elektromagnetycznych.  Niniejsza publikacja jest dostępna w formie elektronicznej we wszystkich językach urzędowych UE.

11/11/2015

Niewiążący poradnik dobrych praktyk w zakresie wdrażania dyrektywy 2013/35/UE - o polach elektromagnetycznych  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-PL-N

Dyrektywa 2013/35/UE ustanawia minimalne wymogi w zakresie bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na zagrożenia związane z polami elektromagnetycznymi. Jednakże tylko nieliczni pracodawcy będą musieli obliczać lub mierzyć poziomy natężenia pól elektromagnetycznych w swoim miejscu pracy. W większości przypadków charakter wykonywanej pracy jest taki, że ryzyko będzie niskie i można je w dość prosty sposób oszacować. Niniejszy poradnik ma pomóc Państwu zrozumieć, w jaki sposób dyrektywa o polach elektromagnetycznych może mieć wpływ na wykonywaną przez Państwa pracę. Nie jest on prawnie wiążący i nie zawiera wykładni konkretnych wymogów prawnych, które powinni Państwo ewentualnie spełnić. Dlatego należy go czytać łącznie z dyrektywą o polach elektromagnetycznych, dyrektywą ramową (89/391/EWG) oraz stosownymi przepisami krajowymi. Niniejszy poradnik został opracowany w taki sposób, aby pracodawcy, którzy już spełniają wymogi, mogli szybko ustalić zagrożenia. Bardziej szczegółowe informacje, w tym dotyczące oceny narażenia i środków zapobiegawczych, można znaleźć w kompleksowym niewiążącym poradniku dobrych praktyk w zakresie wdrażania dyrektywy 2013/35/UE.

Niniejsza publikacja jest dostępna we wszystkich językach urzędowych UE.

11/11/2015

Praktyczny poradnik dobrych praktyk wdrażania dyrektywy 2013/35/UE o polach elektromagnetycznych - Tom 2. Studia przypadku  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-PL-N

Dyrektywa 2013/35/UE ustanawia minimalne wymogi w zakresie bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na zagrożenia związane z polami elektromagnetycznymi. Niniejszy poradnik został przygotowany, aby pomóc pracodawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom, w zrozumieniu, co powinni zrobić, aby spełnić wymogi dyrektywy. Może on jednak również być przydatny dla pracowników, przedstawicieli pracowników i organów regulacyjnych w państwach członkowskich. Składa się on z dwóch tomów i specjalnego poradnika dla MŚP. W tomie 1 poradnika zawarto porady dotyczące przeprowadzania oceny ryzyka oraz dalsze porady dotyczące opcji, które mogą mieć zastosowanie, gdy pracodawcy muszą wdrożyć dodatkowe środki ochronne i zapobiegawcze. W tomie 2 przedstawiono dwanaście analiz konkretnych przypadków, w których pokazano pracodawcom, jak przeprowadzać ocenę, oraz przedstawiono niektóre ze środków ochronnych i zapobiegawczych, które mogliby oni wybrać i stosować. Analizy konkretnych przypadków zostały przedstawione w kontekście typowych miejsc pracy, ale oparte są na rzeczywistych sytuacjach. Poradnik dla MŚP pomoże Państwu w przeprowadzaniu wstępnej oceny ryzyka wynikającego z narażenia na działanie pola elektromagnetycznego na stanowisku pracy. Na podstawie wyników tej oceny będą Państwo mogli łatwiej zdecydować, czy konieczne jest podjęcie dalszych działań zgodnie z dyrektywą o polach elektromagnetycznych.  Niniejsza publikacja jest dostępna w formie elektronicznej we wszystkich językach urzędowych UE.

19/08/2013

Jak zmiany w oznakowaniu chemikaliów wpływają na ochronę pracowników  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-PL-C

W ciągu kilku najbliższych lat z powodu unijnego rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów (CLP) nastąpią zmiany w sposobie klasyfikacji produktów chemicznych w celu identyfikacji zagrożeń. Obejmą one informacje przekazywane użytkownikom chemikaliów na etykietach i kartach charakterystyki produktu (SDS). Ponieważ osoby pracujące z substancjami chemicznymi muszą dostosować się do tych zmian, niniejszy dokument zawiera pomocne im praktyczne wskazówki. Szczególnie w dokumencie będzie wyjaśnione, w jaki sposób wprowadzone zmiany wpłyną na ich odpowiedzialność, którą regulują różne unijne dyrektywy dotyczące ochrony pracowników (dyrektywa w sprawie związków chemicznych, dyrektywa w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów, dyrektywa w sprawie znaków bezpieczeństwa, dyrektywa w sprawie pracownic w ciąży oraz dyrektywa w sprawie ochrony pracy osób młodych).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

11/06/2012

Ochronazdrowiai bezpieczeństwapracowników w rolnictwie,chowie/hodowli zwierząt,ogrodnictwie i leśnictwie  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-PL-C

Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarnościspołecznej – PROGRESS (2007–2013).Program ten jest realizowany przez Komisję Europejską. Został ustanowiony w celu finansowego wspierania realizacjicelów Unii Europejskiej w obszarze zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans i przyczynia się tymsamym do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” w tych dziedzinach.Siedmioletni program jest skierowany do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w ukształtowaniuwłaściwych i skutecznych przepisów i polityki w zakresie zatrudnienia i spraw społecznych w UE-27, na obszarzeEFTA, EOG oraz w krajach kandydujących do UE i potencjalnych krajach kandydujących do UE.

14/10/2011

Zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze opieki zdrowotnej - Poradnik dotyczący zapobiegania i dobrej raktyki  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-PL-N

Głównym celem niniejszego poradnika jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy naukowej i technicznej w zakresie zapobiegania najpoważniejszym czynnikom ryzyka w sektorze opieki zdrowotnej, w szczególności biologicznym, psychospołecznym i chemicznym czynnikom ryzyka oraz ryzyka dla układu mięśniowo-szkieletowego, a także wspieranie wdrażania istotnych obowiązujących dyrektyw unijnych. W poradniku zarysowano i wyjaśniono kwestie związane z praktycznymi instrumentami mającymi na celu wspieranie pracodawców w procesie identyfikowania ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz przedstawiono wskazówki w zakresie wdrażania środków zapobiegawczych w placówkach służby zdrowia. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej w językach: angielskim, francuskim i niemieckim oraz w formie elektronicznej w pozostałych językach urzędowych UE. Linki zawarte w tej publikacji były aktualne w chwili oddania tekstu do druku.

29/04/2011

Niewiążący przewodnik dobrej praktyki wdrażania dyrektywy 2006/25/WE (Sztuczne promieniowanie optyczne)  (29/04/2011)

Catalog N. :KE-30-10-384-PL-N

Źródła sztucznego promieniowania optycznego znajdują się w większości miejsc pracy – dyrektywa 2006/25/WE określa minimalne wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na działanie tych źródeł. Niewiążące wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące dobrych praktyk we wdrażaniu dyrektywy 2006/25/WE precyzyjnie określają zastosowania stwarzające minimalne zagrożenie oraz przedstawiają zalecenia w odniesieniu do innych zastosowań. Wytyczne te zawierają metodologię oceny i opisują środki mające na celu ograniczanie ryzyka i wykrywanie niekorzystnych skutków zdrowotnych. Publikacja ta jest dostępna w wersji drukowanej w języku angielskim, francuskim i niemieckim oraz w formacie elektronicznym we wszystkich pozostałych językach urzędowych UE. Jest także dostępna płyta CD zawierająca 22 wersje językowe (numer katalogowy: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).

    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+