Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

20/12/2010

Europejska strategia zatrudnienia - W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie  (20/12/2010)

Catalog N. :KE-31-10-900-PL-C

Europejska strategia zatrudnienia - W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Zwiększenie liczby osób zatrudnionych ma podstawowe znaczenie dla spójności społecznej i ograniczenia ubóstwa. Osiągnięcie tego celu w Europie wymaga koordynacji polityki zatrudnienia prowadzonej przez poszczególne kraje, w której kluczową rolę odgrywa europejska strategia zatrudnienia. W niniejszej ulotce omówiono funkcjonowanie strategii oraz wyzwania, które przed nią stoją. Wskazano także podmioty zaangażowane we wspieranie zatrudnienia, podnoszenie poziomu edukacji i zwalczanie ubóstwa w UE zgodnie z celami określonymi na 2020 r. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.