Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Catalogus van publicaties

N.B. Sommige publicaties zijn alleen in het Engels, Frans en Duits beschikbaar. 

19/08/2013

Etiketten van chemische producten veranderen: gevolgen voor de bescherming van werknemers  (19/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-227-NL-C

In de komende jaren zullen chemische producten in de EU worden ingedeeld naargelang hun gevaren, en dat op basis van de CLP-verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen. Dat zal veranderingen teweegbrengen in de informatie verstrekt aan gebruikers van chemische stoffen via de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s). Wie met chemische stoffen werkt, moet leren omgaan met die veranderingen, en dit document dient hierbij als praktisch richtsnoer. Het biedt concrete uitleg over de invloed van de veranderingen op uw verantwoordelijkheden voortvloeiend uit diverse EU-richtlijnen ter bescherming van werknemers (richtlijn chemische agentia, richtlijn carcinogene en mutagene agentia, richtlijn veiligheidssignalering, richtlijn zwangere werkneemsters en richtlijn bescherming van jongeren op het werk).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. : KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

14/10/2011

Risico’s op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk in de gezondheidszorg - Gids voor preventie en goede praktijken  (14/10/2011)

Catalog N. : KE-31-11-047-NL-N

Deze gids is hoofdzakelijk gericht op het verstrekken van actuele technische en wetenschappelijke kennis over de preventie van de belangrijkste risico’s in de gezondheidszorg, met name biologische, psychosociale en chemische risico’s en risico’s van aandoeningen aan het bewegingsapparaat, en op de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de geldende EU‑richtlijnen ter zake. Er worden praktische instrumenten beschreven en toegelicht die werkgevers helpen bij het identificeren van de risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers en die hen begeleiden bij de uitvoering van preventiemaatregelen in hun gezondheidszorginstelling. Deze publicatie is beschikbaar op papier in het Engels, Frans en Duits en in een elektronische versie in alle andere officiële talen van de EU. De links in deze publicatie klopten toen de tekst werd afgesloten.

29/04/2011

Niet-bindende gids van goede praktijken voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/25/EG (kunstmatige optische straling)  (29/04/2011)

Catalog N. : KE-30-10-384-NL-N

Op de meeste werkplekken zijn bronnen van kunstmatige optische straling te vinden en Richtlijn 2006/25/EG legt de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan dergelijke bronnen vast. De niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/25/EG legt toepassingen vast die een minimaal risico vormen en biedt richtsnoeren voor andere toepassingen. De gids beschrijft een beoordelingsmethodologie en bepaalt maatregelen om gevaren te beperken en schadelijke gevolgen voor de gezondheid op te sporen. De publicatie is in gedrukt formaat beschikbaar in het Duits, Engels en Frans en in elektronisch formaat in alle andere officiële EU-talen. Een cd met 22 taalversies (catalogusnummer: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8) is ook beschikbaar.

17/03/2011

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden - Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-31-11-034-NL-C

Europese ondernemingsraden (EOR’s) zijn organen waarlangs het hoofdbestuur Europese werknemers van een bedrijf voorlicht en raadpleegt over voortgang en belangrijke beslissingen. Richtlijn 2009/38/EG versterkt het recht van werknemers op grensoverschrijdende voorlichting en raadpleging en ondersteunt de oprichting van EOR’s. In deze brochure worden de belangrijkste kenmerken van EOR’s besproken alsook de doelstellingen van deze richtlijn. Het volgende wordt hierin uit de doeken gedaan: de nieuwe bepalingen voor de oprichting en functionering van EOR’s alsook de functie van werknemersvertegenwoordigers, onderhandelingsprocedures en het tijdschema voor de tenuitvoerlegging ervan. Er wordt tevens verder ingegaan op concepten op het gebied van voorlichting en raadpleging alsook op aspecten met betrekking tot aanpassing en continuïteit van EOR’s. Ten slotte moeten aanvullende inlichtingen worden gegeven, bevorderings- en financieringsbronnen ter beschikking worden gesteld en contactpunten worden verstrekt. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle officiële talen van de EU.

17/03/2011

Niet-bindende handleiding voor een beter begrip en de toepassing van Richtlijn 92/57/EEG (Bouwplaatsen)  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-30-10-351-NL-C

In deze niet-bindende gids vindt u praktische informatie om een begrip te krijgen van en voor het implementeren van Richtlijn 92/57/EEG over de minimale gezondheids- en veiligheidsvereisten op tijdelijke of mobiele bouwsites. Door de richtlijn uit te leggen en door suggesties en voorbeelden te geven voor goede praktijken, streeft de gids ernaar om alle partijen die betrokken zijn bij bouw, inclusief klanten, projecttoezichthouders, ontwerpers, coördinators, contractanten en andere medewerkers, arbeiders, leveranciers en anderen te helpen voor wat betreft de volgende domeinen: • om een begrip te krijgen van de algemene preventieprincipes en deze te implementeren (Hoofdstuk 1); • om een begrip te krijgen van de veiligheids- en gezondheidsvereisten van de richtlijn, inclusief wanneer en op wat het van toepassing is, de verplichtingen en functies van aandeelhouders en de vereiste documentatie (Hoofdstuk 2); • door het identificeren van enkele typische gevaren en risico’s tijdens de bouwwerkzaamheden (Hoofdstuk 3); • door het beheer van risico’s gedurende de bouwprojecten, van projectvoorbereiding, tijdens de bouw, en in de fase na de bouwwerkzaamheden (Hoofdstuk 4); en • door het samenvatten van de verplichtingen van aandeelhouders in de verschillende fasen (Hoofdstuk 5). Deze publicatie is beschikbaar op papier in het Engels, Frans en Duits en in een elektronische versie in alle andere officiële talen van de EU. Er is ook een cd met 22 taalversies (catalogusnummer: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92- 79-19096-4) beschikbaar.