Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

19/08/2013

Ķīmisko produktu etiķetes mainās — kā tas ietekmē darba ņēmēju aizsardzību?

Ķīmisko produktu etiķetes mainās — kā tas ietekmē darba ņēmēju aizsardzību?

Nākamajos gados ar ES Regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP) tiks mainīta ķīmisko produktu klasifikācija apdraudējumu noteikšanai. Tādēļ tiks mainīts veids, kādā šo informāciju atspoguļo ķīmisko produktu lietotājiem uz etiķetēm un drošības datu lapās (SDS). Personām, kas strādā ar ķīmiskiem produktiem, ir jāpielāgojas šīm izmaiņām, un šajā dokumentā būs sniegti praktiski norādījumi. Tajā būs īpaši paskaidrots, kā šīs izmaiņas ietekmēs jūsu pienākumus saskaņā ar dažādajām ES darba ņēmēju aizsardzības direktīvām (Ķīmisko vielu direktīva, Direktīva par kancerogēniem un mutagēniem, Direktīva par drošības zīmēm, Direktīva par strādājošām grūtniecēm un Direktīva par jauniešu darba aizsardzību).

Lejupielādēt PDF
Lejupielāžu skaits: 39266
Catalog N. : KE-30-13-227-LV-C

Pieejams