Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

18/06/2013

Kopsavilkums ziņojumam par darba attiecībām Eiropā 2012. gada  (18/06/2013)

Catalog N. :KE-AV-13-001-LV-N

Kopsavilkums ziņojumam par darba attiecībām Eiropā 2012. gada

Šajā kopsavilkumā aplūkots, kā darba attiecības ir attīstījušās kopš mūsu pēdējā izdevuma 2010. gadā. Tā kā finanšu krīze ir pārvērtusies par valstu parādsaistību krīzi, valdību reformas ir būtiski ietekmējušas attiecības starp darba devējiem, arodbiedrībām un valsts iestādēm. Lai gan, pārvarot krīzes sākotnējo ietekmi, sociālais dialogs bija elastīgs, tās ilgums un apmērs tagad ir radījis nelabvēlīgu vidi sociālajam dialogam. Tomēr kopsavilkumā uzsvērts tas, cik svarīgs ir nepārtraukts, pareizi veidots dialogs, un pasvītrota Komisijas apņemšanās to atbalstīt un veicināt tā pozitīvu virzību.