Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

11/11/2015

Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu - Elektromagnētiskie lauki - 1. sējums. Praktiskā rokasgrāmata  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-LV-N

Direktīva 2013/35/ES nosaka drošības prasību minimumu attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada elektromagnētiskie lauki (EML). Šī praktiskā rokasgrāmata ir sagatavota, lai darba devējiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, palīdzētu saprast, kā izpildīt šīs direktīvas prasības. Tomēr tā var noderēt arī darba ņēmējiem, darba ņēmēju pārstāvjiem un dalībvalstu regulatīvajām iestādēm. To veido divi sējumi un īpaša rokasgrāmata mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Praktiskās rokasgrāmatas 1. sējumā ir sniegti norādījumi, kā veikt riska novērtējumu, un papildu informācija par iespējām, kas var būt pieejamas, ja darba devējam jāievieš papildu aizsardzības vai profilakses pasākumi. 2. sējumā ir sniegta divpadsmit gadījumu analīze, kas darba devējiem parāda, kā veicams novērtējums, un ilustrē dažus profilakses un aizsardzības pasākumus, ko var īstenot. Gadījumu analīzē ir modelētas tipiskas darba vietas, par pamatu ņemot reālas darba situācijas. Rokasgrāmata mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jums palīdzēs veikt darba vietā sastopamo EML risku sākotnējo novērtēšanu. Tā jums palīdzēs izlemt, vai, balstoties uz šā novērtējuma rezultātu, jums vēl kas jādara EML direktīvas noteikumu izpildei. Šī publikācija ir pieejama elektroniskā formātā visās ES oficiālajās valodās.

11/11/2015

Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu - Elektromagnētiskie lauki  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-LV-N

Direktīvā 2013/35/ES ir noteiktas obligātās drošuma prasības attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada elektromagnētiskie lauki (EML). Tomēr tikai nedaudziem darba devējiem ir jārēķina vai jāmēra EML līmeņi darba vietā. Lielākajā daļā gadījumu veiktais darbs ir tāds, ka risks ir zems un to var noteikt diezgan viegli. Šī rokasgrāmata palīdzēs jums saprast, kā jūsu darbu var ietekmēt EML direktīva. Rokasgrāmata nav juridiski saistoša un nesniedz  skaidrojumu par konkrētām tiesību aktu prasībām, kas jums varētu būt jāievēro. Tāpēc tā ir jālasa kopā ar EML direktīvu, pamatdirektīvu (89/391/EEK) un attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. Šī rokasgrāmata ir veidota tā, lai darba devēji, kuri jau izpilda prasības, varētu ātri noteikt riskus. Sīkāka informācija, tostarp par ekspozīcijas novērtēšanu un preventīviem pasākumiem, ir atrodama visaptverošajā nesaistošajā labas prakses rokasgrāmatā par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu.

Šī publikācija ir pieejama visās ES oficiālajās valodās.

11/11/2015

Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki - 2. sējums. Gadījumu analīzes  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-LV-N

Direktīva 2013/35/ES nosaka drošības prasību minimumu attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada elektromagnētiskie lauki (EML). Šī praktiskā rokasgrāmata ir sagatavota, lai darba devējiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, palīdzētu saprast, kā izpildīt šīs direktīvas prasības. Tomēr tā var noderēt arī darba ņēmējiem, darba ņēmēju pārstāvjiem un dalībvalstu regulatīvajām iestādēm. To veido divi sējumi un īpaša rokasgrāmata mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Praktiskās rokasgrāmatas 1. sējumā ir sniegti norādījumi, kā veikt riska novērtējumu, un papildu informācija par iespējām, kas var būt pieejamas, ja darba devējam jāievieš papildu aizsardzības vai profilakses pasākumi. 2. sējumā ir sniegta divpadsmit gadījumu analīze, kas darba devējiem parāda, kā veicams novērtējums, un ilustrē dažus profilakses un aizsardzības pasākumus, ko var īstenot. Gadījumu analīzē ir modelētas tipiskas darba vietas, par pamatu ņemot reālas darba situācijas. Rokasgrāmata mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jums palīdzēs veikt darba vietā sastopamo EML risku sākotnējo novērtēšanu. Tā jums palīdzēs izlemt, vai, balstoties uz šā novērtējuma rezultātu, jums vēl kas jādara EML direktīvas noteikumu izpildei. Šī publikācija ir pieejama elektroniskā formātā visās ES oficiālajās valodās.

19/08/2013

Ķīmisko produktu etiķetes mainās — kā tas ietekmē darba ņēmēju aizsardzību?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-LV-C

Nākamajos gados ar ES Regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP) tiks mainīta ķīmisko produktu klasifikācija apdraudējumu noteikšanai. Tādēļ tiks mainīts veids, kādā šo informāciju atspoguļo ķīmisko produktu lietotājiem uz etiķetēm un drošības datu lapās (SDS). Personām, kas strādā ar ķīmiskiem produktiem, ir jāpielāgojas šīm izmaiņām, un šajā dokumentā būs sniegti praktiski norādījumi. Tajā būs īpaši paskaidrots, kā šīs izmaiņas ietekmēs jūsu pienākumus saskaņā ar dažādajām ES darba ņēmēju aizsardzības direktīvām (Ķīmisko vielu direktīva, Direktīva par kancerogēniem un mutagēniem, Direktīva par drošības zīmēm, Direktīva par strādājošām grūtniecēm un Direktīva par jauniešu darba aizsardzību).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

14/10/2011

Arodveselības un darba drošības riski veselības aprūpes sektorā - Profilakses un labas prakses rokasgrāmata  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-LV-N

Šīs rokasgrāmatas galvenais mērķis ir sniegt pārskatu par jaunāko tehnisko un zinātnisko informāciju attiecībā uz visnopietnāko risku novēršanu veselības aprūpē, jo īpaši par bioloģiskiem, balsta un kustību aparāta, psihosociāliem un ķīmiskiem riskiem, kā arī atbalstīt attiecīgo spēkā esošo Kopienas direktīvu īstenošanu. Tajā īsumā izklāstīti un izskaidroti praktiski instrumenti, kas sniedz atbalstu darba devējiem, nosakot veselības un drošības riskus saviem darba ņēmējiem, un ievirzi par profilakses pasākumu īstenošanu viņu veselības aprūpes iestādēs. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama angļu, franču un vācu valodā, bet elektroniskā veidā — visās pārējās oficiālajās ES valodās. Manuskriptu pabeigšanas brīdī šīs publikācijas saites bija pareizas.

29/04/2011

Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2006/25/EK īstenošanu (mākslīgais optiskais starojums)  (29/04/2011)

Catalog N. :KE-30-10-384-LV-N

Lielākajā daļā darba vietu ir mākslīgā optiskā starojuma avoti, un Direktīva 2006/25/EK paredz veselības un drošības minimālās prasības attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu šādiem avotiem. Eiropas Komisijai nesaistošā paraugprakses rokasgrāmatā par Direktīvas 2006/25/EK īstenošanu ir precīzi noteikti tādu pielietojumu veidi, kas rada minimālu risku, un sniegti ieteikumi saistībā ar citiem. Tajā ir izklāstīta novērtēšanas metodika un aprakstīti pasākumi risku samazināšanai un negatīvās ietekmes uz veselību noteikšanai. Šī publikācija ir pieejama drukātā formātā angļu, franču un vācu valodā, kā arī elektroniskā formātā visās citās ES oficiālajās valodās. Ir pieejams arī kompaktdisks, kurā iekļautas 22 valodu versijas (kataloga numurs: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).