Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

11/11/2015

Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu - Elektromagnētiskie lauki - 1. sējums. Praktiskā rokasgrāmata  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-LV-N

Direktīva 2013/35/ES nosaka drošības prasību minimumu attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada elektromagnētiskie lauki (EML). Šī praktiskā rokasgrāmata ir sagatavota, lai darba devējiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, palīdzētu saprast, kā izpildīt šīs direktīvas prasības. Tomēr tā var noderēt arī darba ņēmējiem, darba ņēmēju pārstāvjiem un dalībvalstu regulatīvajām iestādēm. To veido divi sējumi un īpaša rokasgrāmata mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Praktiskās rokasgrāmatas 1. sējumā ir sniegti norādījumi, kā veikt riska novērtējumu, un papildu informācija par iespējām, kas var būt pieejamas, ja darba devējam jāievieš papildu aizsardzības vai profilakses pasākumi. 2. sējumā ir sniegta divpadsmit gadījumu analīze, kas darba devējiem parāda, kā veicams novērtējums, un ilustrē dažus profilakses un aizsardzības pasākumus, ko var īstenot. Gadījumu analīzē ir modelētas tipiskas darba vietas, par pamatu ņemot reālas darba situācijas. Rokasgrāmata mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jums palīdzēs veikt darba vietā sastopamo EML risku sākotnējo novērtēšanu. Tā jums palīdzēs izlemt, vai, balstoties uz šā novērtējuma rezultātu, jums vēl kas jādara EML direktīvas noteikumu izpildei. Šī publikācija ir pieejama elektroniskā formātā visās ES oficiālajās valodās.

23/01/2017

Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it  (23/01/2017)

Catalog N. :KE0217044

Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

Pieejams EU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

English

Lejupielāžu skaits:11

Saistītās publikācijas

25/11/2016

REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)  (25/11/2016)

Catalog N. :KE-04-16-282-EN-N

This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.

Vēl par šo tematu Vēl par šo tematu

Pieejams EU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

English

Lejupielāžu skaits:267

Saistītās publikācijas

11/11/2015

Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu - Elektromagnētiskie lauki  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-LV-N

Direktīvā 2013/35/ES ir noteiktas obligātās drošuma prasības attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada elektromagnētiskie lauki (EML). Tomēr tikai nedaudziem darba devējiem ir jārēķina vai jāmēra EML līmeņi darba vietā. Lielākajā daļā gadījumu veiktais darbs ir tāds, ka risks ir zems un to var noteikt diezgan viegli. Šī rokasgrāmata palīdzēs jums saprast, kā jūsu darbu var ietekmēt EML direktīva. Rokasgrāmata nav juridiski saistoša un nesniedz  skaidrojumu par konkrētām tiesību aktu prasībām, kas jums varētu būt jāievēro. Tāpēc tā ir jālasa kopā ar EML direktīvu, pamatdirektīvu (89/391/EEK) un attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. Šī rokasgrāmata ir veidota tā, lai darba devēji, kuri jau izpilda prasības, varētu ātri noteikt riskus. Sīkāka informācija, tostarp par ekspozīcijas novērtēšanu un preventīviem pasākumiem, ir atrodama visaptverošajā nesaistošajā labas prakses rokasgrāmatā par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu.

Šī publikācija ir pieejama visās ES oficiālajās valodās.

11/11/2015

Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki - 2. sējums. Gadījumu analīzes  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-LV-N

Direktīva 2013/35/ES nosaka drošības prasību minimumu attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada elektromagnētiskie lauki (EML). Šī praktiskā rokasgrāmata ir sagatavota, lai darba devējiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, palīdzētu saprast, kā izpildīt šīs direktīvas prasības. Tomēr tā var noderēt arī darba ņēmējiem, darba ņēmēju pārstāvjiem un dalībvalstu regulatīvajām iestādēm. To veido divi sējumi un īpaša rokasgrāmata mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Praktiskās rokasgrāmatas 1. sējumā ir sniegti norādījumi, kā veikt riska novērtējumu, un papildu informācija par iespējām, kas var būt pieejamas, ja darba devējam jāievieš papildu aizsardzības vai profilakses pasākumi. 2. sējumā ir sniegta divpadsmit gadījumu analīze, kas darba devējiem parāda, kā veicams novērtējums, un ilustrē dažus profilakses un aizsardzības pasākumus, ko var īstenot. Gadījumu analīzē ir modelētas tipiskas darba vietas, par pamatu ņemot reālas darba situācijas. Rokasgrāmata mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jums palīdzēs veikt darba vietā sastopamo EML risku sākotnējo novērtēšanu. Tā jums palīdzēs izlemt, vai, balstoties uz šā novērtējuma rezultātu, jums vēl kas jādara EML direktīvas noteikumu izpildei. Šī publikācija ir pieejama elektroniskā formātā visās ES oficiālajās valodās.

19/08/2013

Ķīmisko produktu etiķetes mainās — kā tas ietekmē darba ņēmēju aizsardzību?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-LV-C

Nākamajos gados ar ES Regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP) tiks mainīta ķīmisko produktu klasifikācija apdraudējumu noteikšanai. Tādēļ tiks mainīts veids, kādā šo informāciju atspoguļo ķīmisko produktu lietotājiem uz etiķetēm un drošības datu lapās (SDS). Personām, kas strādā ar ķīmiskiem produktiem, ir jāpielāgojas šīm izmaiņām, un šajā dokumentā būs sniegti praktiski norādījumi. Tajā būs īpaši paskaidrots, kā šīs izmaiņas ietekmēs jūsu pienākumus saskaņā ar dažādajām ES darba ņēmēju aizsardzības direktīvām (Ķīmisko vielu direktīva, Direktīva par kancerogēniem un mutagēniem, Direktīva par drošības zīmēm, Direktīva par strādājošām grūtniecēm un Direktīva par jauniešu darba aizsardzību).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

11/06/2012

Darbiniekudarba Drošība Unveselības Aizsardzībalauksaimniecībā,Lopkopībā, Dārzkopībā Unmežsaimniecībā  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-LV-C

Šīs publikācijas sagatavošanu atbalsta Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma“PROGRESS” (2007.–2013. gadam).Šo programmu īsteno Eiropas Komisija. Tā tika izveidota, lai finansiāli atbalstītu Eiropas Savienības mērķuīstenošanu nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju jomā, un tādējādi veicinātu stratēģijas “Eiropa2020” mērķu sasniegšanu šajās jomās.Minētā septiņu gadu programma ir paredzēta visām ieinteresētajām personām, kas ES 27 dalībvalstīs, EBTA unEEZ valstīs, ES kandidātvalstīs un topošajās kandidātvalstīs var palīdzēt izstrādāt atbilstīgus un efektīvus darbaun sociālo tiesību aktus, kā arī politikas virzienus.