Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

09/08/2012

ES ieguldījums aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes jomā

ES ieguldījums aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes jomā

Šajā bukletā ir aplūkots ES ieguldījums aktīvu vecumdienu programmā un apliecināts, ka ES spēj daudz ko darīt šajā sakarā. Tā uzdevums ir kalpot par iedvesmas avotu mērķtiecīgāku pasākumu izvēršanai visās dalībvalstīs, lai veicinātu aktīvas vecumdienas, tādējādi panākot, ka sabiedrības novecošana neiedragā paaudžu solidaritāti. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās ofi ciālajās ES valodās.

Lejupielādēt PDF
Lejupielāžu skaits: 71644
Catalog N. : KE-32-12-224-LV-C

Pieejams