Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

07/10/2008

Tematisks pētījums par politikas pasākumiem bērnu nabadzības jomā  (07/10/2008)

Catalog N. :KE-30-08-592-LV-N

Tematisks pētījums par politikas pasākumiem bērnu nabadzības jomā