Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

09/08/2012

ES ieguldījums aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes jomā  (09/08/2012)

Catalog N. :KE-32-12-224-LV-C

Šajā bukletā ir aplūkots ES ieguldījums aktīvu vecumdienu programmā un apliecināts, ka ES spēj daudz ko darīt šajā sakarā. Tā uzdevums ir kalpot par iedvesmas avotu mērķtiecīgāku pasākumu izvēršanai visās dalībvalstīs, lai veicinātu aktīvas vecumdienas, tādējādi panākot, ka sabiedrības novecošana neiedragā paaudžu solidaritāti. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās ofi ciālajās ES valodās.

21/03/2012

Kā mēs vēlamies sagaidīt vecumdienas? Kampaņa labākai sabiedrībaisenioriem un jauniešiem  (21/03/2012)

Catalog N. :KE-30-11-406-LV-C

Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei 2012 palielina informētību par vecāka gadagājuma cilvēku ieguldījumu sabiedrībā un par tā atbalstīšanas iespējam. Viens no tā mērķiem ir veicināt un mobilizēt visu līmeņu politikas veidotājus un citas iesaistītās puses, lai tie radītu labākas iespējas aktīvai novecošanai un stiprinātu paaudžu solidaritāti. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās un īslandiešu valodā.