Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

27/09/2011

PROGRESS darbībā — ES nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma 2007.–2013. gadam

PROGRESS darbībā — ES nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma 2007.–2013. gadam

Programma „PROGRESS” (2007.–2013. gadam) ir ES nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma, kas izveidota, lai sniegtu finansiālu atbalstu ieguldījumam stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanā. Šajā publikācijā ir izklāstīti programmas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi un sniegti vairāki piemēri, kā ar programmu tiek atbalstīta Eiropas nodarbinātības un sociālās politikas izstrāde un koordinēšana un kā dažādas ieinteresētās puses tiek iesaistītas politikas veidošanā ES un valstu līmeņos. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

Lejupielādēt PDF
Lejupielāžu skaits: 31123
Catalog N. : KE-30-11-242-LV-C

Pieejams