Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

27/09/2011

PROGRESS darbībā — ES nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma 2007.–2013. gadam  (27/09/2011)

Catalog N. :KE-30-11-242-LV-C

PROGRESS darbībā — ES nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma 2007.–2013. gadam

Programma „PROGRESS” (2007.–2013. gadam) ir ES nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma, kas izveidota, lai sniegtu finansiālu atbalstu ieguldījumam stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanā. Šajā publikācijā ir izklāstīti programmas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi un sniegti vairāki piemēri, kā ar programmu tiek atbalstīta Eiropas nodarbinātības un sociālās politikas izstrāde un koordinēšana un kā dažādas ieinteresētās puses tiek iesaistītas politikas veidošanā ES un valstu līmeņos. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.