Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

28/07/2011

St ratēģijas “Eiropa 2020” sociālie aspekti : Ziņojums Sociālās aizsardzības komite jai - Kopsavilkums

St ratēģijas “Eiropa 2020” sociālie aspekti : Ziņojums Sociālās aizsardzības komite jai - Kopsavilkums

Sociālās aizsardzīb as komiteja (SAK) — dalībvalstu un Eiropas Komisijas politikas forums — ir sagatavojusi savu 2011. gada ziņojumu par stratēģijas “Eiropa 2020” sociālajiem aspektiem. Šajā brošūrā ir sniegts ziņojuma kopsavilkums, iepazīstinot ar SAK darbu, aprakstot ES mērķus saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu un analizējot pašreizējo situāciju un tendences šajā jomā. Tajā tiek aplūkota nabadzības samazināšanas un novēršanas politika un izklāstīti SAK pieņemtie galvenie secinājumi. Detalizēti izklāstītas ir arī izvēlētas valstu programmas un ES instrumenti nabadzības un sociālās atstumtības novēršanai. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās ofi ciālajās ES valodās.

Lejupielādēt PDF
Lejupielāžu skaits: 50639
Catalog N. : KE-BB-11-001-LV-C

Pieejams