Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

31/05/2011

Rūpnieciskās attiecības Eiropā 2010 - Kopsavilkums

Rūpnieciskās attiecības Eiropā 2010 - Kopsavilkums

2010. gada Ziņojumā par darba attiecībām Eiropā ir aplūkotas izmaiņas attiecībās starp darba ņēmējiem, darba devējiem un viņu attiecīgajiem pārstāvjiem no 2008. gada līdz 2010. gadam. Šajā ziņojuma kopsavilkumā sniegts pārskats par ekonomikas krīzes ietekmi un sociālo partneru lomu tās novēršanā. Tajā arī aplūkotas septiņas ziņojuma nodaļas. Tās attiecas uz darba attiecību tendencēm Eiropā, sociālo partneru izredzēm un krīzes mazināšanas pasākumiem, elastīgu algu sistēmu un minimālo algu, darba attiecībām un pāreju uz ekonomiku ar zemām oglekļa emisijām, kā arī izmaiņām ES sociālajā dialogā un tiesību aktos no 2008. gada līdz 2010. gadam. Kopsavilkums ir pieejams elektroniskā formātā visās ES oficiālajās valodās, bet pilns ziņojums ir pieejams drukātā formātā angļu valodā (ISBN 978-92-79-17861-0).

Lejupielādēt PDF
Lejupielāžu skaits: 31495
Catalog N. : KE-AV-10-001-LV-N

Pieejams