Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

11/11/2010

Nevienlīdzības samazināšana veselības jomā Eiropas Savienībā

Nevienlīdzības samazināšana veselības jomā Eiropas Savienībā

Šajā brošūrā “Nevienlīdzības samazināšana veselības jomā Eiropas Savienībā” sniegta jaunākā informācija par nevienlīdzību veselības jomā Eiropas Savienības dalībvalstīs un starp dalībvalstīm. Tajā aplūkoti vairāki faktori, kas raksturo nevienlīdzību veselības jomā (it sevišķi — paredzamais dzīves ilgums), un izvērtēta veselību noteicošo faktoru loma, īpaši uzsverot sociālo kontekstu jeb sociālo dimensiju, kas pastāv gandrīz visos faktoros, kuri ietekmē veselības stāvokli. Brošūrā skaidrota Eiropas un valsts līmeņa politikas nozīme šajā jomā (arī finansiālā atbalsta iespējas) un politikas iespējamais ieguldījums nevienlīdzības mazināšanā veselības jomā. Brošūrā ir izklāstīti trīs pētījumi un to rezultāti tādās jomās kā bērnu veselība, darba meklētāju veselība un etnisko minoritāšu veselības stāvoklis.Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

Lejupielādēt PDF
Lejupielāžu skaits: 69298
Catalog N. : KE-30-10-290-LV-C

Pieejams