Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

15/04/2010

Privātās pensiju shēmas - Shēmu nozīme saistībā ar pietiekamām un ilgtspējīgām pensijām  (15/04/2010)

Catalog N. :KE-32-10-215-LV-N

Privātās pensiju shēmas - Shēmu nozīme saistībā ar pietiekamām un ilgtspējīgām pensijām

Pensiju sistēmu reformas turpinās. Dalībvalstis saskaras ar sabiedrības novecošanas problēmu, kas rada būtisku ietekmi uz pašreizējām pensiju sistēmām. Šajā brošūrā ir aplūkota privāti pārvaldīto fondēto pensiju shēmu pieaugošā nozīme. Tā ir pieejama drukātā veidā angļu, franču un vācu valodā un elektroniskā formātā — visās pārējās Eiropas Savienības ofi ciālajās valodās.