Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

29/03/2010

ES noteikumi par sociālo nodrošinājumu — jūsu tiesības, pārvietojoties Eiropas Savienībā - Atjaunināts 2010. gadā  (29/03/2010)

Catalog N. :KE-30-09-237-LV-C no 2011. gada 15. aprīļa ir aizstāts ar atjauninātu versiju KE-31-10-688-LV-C

ES noteikumi par sociālo nodrošinājumu — jūsu tiesības, pārvietojoties Eiropas Savienībā - Atjaunināts 2010. gadā

Šis ceļvedis ir publikācijas Kopienas noteikumi sociālā nodrošinājuma jomā (KE-64-04-022-LV-C,ISBN 92-790-0004-2) atjaunināta versija. Tajā norādīta atjaunināta informācija mobilajiem eiropiešiem, lai viņi zinātu savas sociālā nodrošinājuma tiesības, pārvietojoties ES dalībvalstīs. Ceļvedī ir sīki aprakstīti koordinētie ES sociālā nodrošinājuma noteikumi un izskaidrotas personu tiesības, ja tās ir darba ņēmējs, tūrists, students, bezdarbnieks vai cita nestrādājoša persona, pensionārs vai trešās valsts valstspiederīgais. Šis ceļvedis ir publicēts un pieejams visās ES oficiālajās valodās.