Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

10/09/2007

Eiropas Sociālais fonds –– Ieguldīšana cilvēkos 50 gadu garumā  (10/09/2007)

Catalog N. :KE-76-06-418-LV-C

Eiropas Sociālais fonds –– Ieguldīšana cilvēkos 50 gadu garumā