Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

10/12/2008

Paraugprakses kopsavilkums par direktīvas 2003/10/EK piemērošanu “troksnis darbā”  (10/12/2008)

Catalog N. :KE-81-08-222-LV-N

Paraugprakses kopsavilkums par direktīvas 2003/10/EK piemērošanu “troksnis darbā”

Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama angliski, franciski un vāciski, bet elektroniskā veidā —visās citās oficiālajās ES valodās.