Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

19/08/2013
Oznake na kemikalijama se mijenjaju – kako će to utjecati na vas?

Oznake na kemikalijama se mijenjaju – kako će to utjecati na vas?

Sljedećih će se nekoliko godina Uredbom o CLP-u (razvrstavanje, označivanje i pakiranje) promijeniti način razvrstavanja kemijskih proizvoda radi utvrđivanja opasnosti. Time će se promijeniti način priopćavanja ovih informacija korisnicima kemikalija na oznakama i u sigurnosno-tehničkim listovima (STL). Osobe koje rade s kemikalijama moraju se prilagoditi ovim promjenama, a ovaj će dokument služiti kao praktičan vodič. Posebice će objasniti na koji će način ove promjene utjecati na odgovornosti prema raznim direktivama EU-a o zaštiti radnika (direktiva o kemijskim agensima, direktiva o karcinogenima i mutagenima, direktiva o sigurnosnim znakovima, direktiva o zaštiti trudnih radnica i direktiva o zaštiti mladih ljudi na radu).

Broj preuzimanja: 40737

Dostupno u  EU Bookshop